PBWI

Philippine Biblical Worldview Institute ang teaching fellowship ni Conrad Jun Tolosa

This curriculum is arranged in such a way that the different modules comprising it will guide the student from being a professing Christian to a knowledgeable one to an effective disciple maker and a defender of the Christian faith. Materials are in Tagalog.

To receive credits, email your answers to conradjuntolosa@gmail.com

101 – Introduction to Values Formation

Ang sigaw ng bayan ay Transformation. Ang sigaw ng gobyerno ay Values Formation. Naniniwala ang lahat ng mga tagapamuno ng bayan sa kaisipan na hanggang hindi nagkakaroon ng values formation, hindi magkakaroon ng isang makabuluhang transformation. Tama! Subalit ang tanong ay ito: Kapag values formation ang pinag-usapan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng values? At kaninong Set of Values ang ituturo sa bayan? Mga values ba ni Socrates, Plato o Aristotle? Mga values ba ng iba’t ibang mga western o eastern philosophers, tulad nila Immanuel Kant o  Confucious?

Ipaliliwanag ng araling ito ang isang comprehensibong plano na pinalolooban ng programa at materiales na kinakailangan para sa makabuluhang transpormasyon – para sa isang matagumpay na pagsusulong ng isang pambansang values formation movement tungo sa pagiging makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasang lipunan.

May anim na bahagi ang araling ito:

1 of 6 Panimula

2 of 6 Ang Pagiging Makadiyos

3 of 6 Ang Pagiging Makatao

4 of 6 Ang Pagiging Makabayan

5 of 6 Ang Pagiging Makakalikasan

6 of 6 Homework

102 – Introduction to the Biblical Christian Worldview

Everyone has a worldview. Aware of it as such or not, a person’s worldview or system of beliefs and values ultimately directs his or her behavior. A worldview provides a way of explaining how the things that exist, and what takes place in the world, affect life in general. It is an overall perspective from which one sees and interprets the universe, a certain way of looking at life and the world around us.

The biblical Christian worldview describes the revelation of God concerning Himself, the nature of man and man’s relationship with God and with the universe. It is a worldview that is comprehensive, consistent, coherent, and cogent. It addresses every aspect of life. It does not contradict itself. Its different parts are held together as a unified whole. And it is both relevant and believable. It is biblical because it is based solely on the counsel of both Old and New Testaments. It is Christian because it is consonant with the teachings of Jesus Christ. Finally, it is biblical Christian because it distinguishes itself from other Christian worldviews that include objective values in their explanation and interpretation of what is true, right, and good and in their formulation of so-called “Christian” life principles. The biblical Christian worldview sees and interprets reality strictly from the vantage point of God’s revelation.

This module has six parts. The seventh part is the homework:

1 of 7 Ang Tamang Pananaw

2 of 7 Ang Tungkol sa Kalikasan ng Diyos

3 of 7 Ang Tungkol sa Kalikasan ng Tao

4 of 7 Ang tungkol sa Politica o Relasyon sa Awtoridad

5 of 7 Ang Tungkol sa Lipunan o Relasyon sa Kapwa

6 of 7 Ang Tungkol sa Economiya at ang Pangangasiwa ng Kaloob ng Diyos

7 of 7 Biblical Christian Worldview Homework

103 – Servant (Godly) Leadership

Ang history ng bayan ng Diyos ay istorya ng kapahamakan at pagliligtas. Mapapahamak ang bayan, ililigtas sila ng Diyos. Mula pa ng pagkahulog ng tao, nagsimula na ang labanan para sa pagsasakop ng mundo. Sa pagtatangkang sugpuin nila ang isa’t isa, nagiging mas mabangis ang tao. Upang makalasap ng pagka-contento, kinakailangan na magkaroon sila ng 1) pakiramdam na sila ang may control ng kanilang kapaligiran, at 2) pagkabusog ng pita ng kanilang laman. Kaya naman ang resulta ay ang walang patid na pagnanasa at pagpupursigi na makamtan ang dalawang bagay na ito – mga bagay na walang hangganan.

Subalit ang tao ay lagi na lamang nangangailangan ng tulong. Wala silang magawa laban sa galit ng kalikasan, sa mga kamay na bakal ng mga dictador, at sa makasarili at makasalanang naisin. Dahil sa kahinaang ito kinakailangan ang Biblical Christian Leadership. Kailangan na pangunahan ang tao mula sa panganib tungo sa kaligtasan, mula sa pagkapiit tungo sa kalayaan, mula sa makasalanang buhay tungo sa buhay na makadiyos. Kapag sumusunod ang tao sa kapwa tao, ang laging kinahihinatnan ay kapahamakan. Ngunit kapag sa Diyos sumunod ang tao, tagumpay ang tiyak na kahahantungan. Sa paglalaan ng liderato, ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao na handang maglingkod sa Kanya.

Sa kabila ng hindi kapani-paniwalang pagsulong ng tecnolohiya, at pagkamal ng kayamanan, ang ating mundo ay puno pa rin ng karahasan at pagdurusa. Milyon na ang namatay sa mga digmaang-sibil sa iba’t ibang dako ng mundo – sa Africa, sa Middle East, sa Asya, sa Silangang Europa. Milyon na rin ang namatay sa kagutuman o malnutrisyon sa Hilagang Korea, sa Bangladesh, sa India.  Milyon pa rin ang nangamamatay dahil sa mga sakit na walang lunas. Libo-libo ang namamatay taon-taon dahil sa lindol  at iba pang uri ng calamidad. Milyong sanggol na ang kusang inilaglag ng kanilang mga ina. Karimarimarim na larawan! Subalit ito ang ating mundong – – puno ng karahasan at kasamaan ng tao.

Ang tanong ay ito: May pag-asa pa ba? Ang magandang balita naman ay ito: Oo, may pag-asa pa.  Hindi pa tapos ang Diyos sa Kanyang gawain sa ating mundo. Mayroon pa Siyang mga isinasa-katuparan sa buhay ng Kanyang bayan at sa mundong ating kinalalagyan at ginagalawan. Patuloy ang Diyos sa Kanyang palatuntunan ng pagliligtas. Patuloy Niyang tinutulungan tayo upang maisakatuparan natin ang Kanyang layunin para atin – – ang maghubog ng isang daigdig na naaayon sa Kanyang kalooban at magbibigay sa Kanya ng kasiyahan. At sa kadahilanang ito kaya kinakailangan ang makadiyos na leadership.

Pagbulay-bulayan: Si Juan de la Cruz ay ang average Pilipino. Paano mo ipipinta si Juan sa ating panahon in political (how he relates to authority), social (how he relates to his fellowmen), and economic (how he manages his time, talent and resources) terms?

May anim na bahagi ang araling. Ang pang-pito ay ang homework:

1 of 7 Alamin mo ang mga Katangian ng Isang Mabuting Lider

2 of 7 Alamin ang mga Abiblidad ng Isang Mabuting Leader

3 of 7 Paunlarin ang Iyong Sarili sa mga Katangian at Abilidad ng Isang Lider

4 of 7 Mag-aral Mag-organize

5 of 7 Mag-aral Magbigay ng Direction

6 of 7 Mag-aral Mag-control

7 of 7 Servant Leadership Homework

104 – Godly Parenting

Marami ang nagsasabing iba na ang mga kabataan ngayon. Sa aking observation, ang statement na ito ay totoo. Ang sabi pa nila – ito ay dahil sa iba na rin ang mga magulang ngayon. I agree. Ang di kanais-nais na kaganapan sa America na tinataguriang “babies making babies” ay nangyayari na rin dito sa ating bansa. Marami sa ating kabataan ngayon ang napapasabak sa pagpapamilya ng walang preparasyon. Dahil sa walang kadisiplinahan ng buhay Pinoy ang katuwiran na madalas nating naririnig ngayon ay ito, “Eh, nandidyan na yan, ano pa ang ating magagawa.” Dapat iwasan ng ating mga magulang na masumpungan nila ang kanilang sarili sa ganitong walang kakayahang sitwasyon. Ang araling ito, ang Biblical Christian Parenting ang makatutulong sa kanila at sa mga kabataang nag-iisip magsarili na.

May anim na hakbang ang araling ito. Ang pang-pito ay ang homework:

1 of 7 Siguraduhin na tama ang iyong relasyon sa iyong asawa.

2 of 7 Alamin ang kalikasan ng bata at ng mundong kanyang ginagalawan

3 of 7 Ingatan at ilayo ang anak sa kapahamakan at bantayan ang kanyang kalusugan

4 of 7 Pangunahan ang anak – Turuan, sanayin at bigyan ng direksyon

5 of 7 Ihanda ang anak sa kanyang kinabukasan

6 of 7 Ipagpatuloy ang pagmamahal sa anak subalit pabayaang mamuhay ng sarili pagdumating sa takdang panahon

7 of 7 Godly Parenting Homework

These first four modules include concepts that Filipinos already think they know and have accepted as part of their worldview, but the reality is that they have gone as far as intellectual assent (to borrow the words of Augustine) but have not actually placed their trust in them. Besides, the phrase Worldview is new to them. So my intention here is to try and get Filipinos to think for themselves.

Those who complete the homework of these modules and undergo Lambat’s teaching demo program get to be certified as Lambat Values Formation Facilitator.

The next step for our students is to start learning the teaching of Christ and the Bible:

201 – Lifestyle Discipleship

Sinabi ni Cristo sa Matthew 28:19-20 ang ganito: Kaya humayo kayo at gumawa ng mga disipulo sa lahat ng nasyon, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila ang lahat ng Aking mga ipinag-utos sa inyo. At siguradong lagi ninyo Akong kasama hanggang sa kadulo-duluhan ng panahon. Ito ang tinataguriang Great Commission. Kaugnay dito ang paalala na  huwag nating kalilimutan na ang paggawa ng mga disipulo ni Cristo ay hakbang lamang tungo sa pagtupad ng layunin ng Diyos para sa Kanyang bayan – – ang punuin ang mundo ng mga taong kalarawan Niya; ang lupigin ang lupa at ang pamahalaan ang mga isda, ibon, hayop at lahat ng mga gumagapang sa lupa (Genesis 1:28). Subalit, hindi natin maisasakatuparan ang layuning ito ng Diyos para sa atin hanggat hindi nagiging mga disipulo ni Cristo ang mga nasyon ng mundo. Napakahalaga sa ating buhay ang maging kabahagi ng programang ito ng Diyos.

Sa paggawa ng disipulo ni Cristo, may anim na aralin tayong tatalakayin sa kursong ito.

1 of 6 Turuan ang Alagad Kung Paano Manalangin

2 of 6 Turuan ang Alagad Tungkol sa Bibliya

3 of 6 Ituro sa Alagad ang Daan ng Kaligatasan

4 of 6 Turuan ang Alagad ng Gabay sa Buhay sa Sermon on the Mount

5 of 6 Isama ang Alagad sa Pagsamba at Paglilingkod

6 of 6 Turuan ang Alagad Kung Paano Mamuhay ng Separated But Not Isolated

202 – Lifestyle Evangelism

Part I – Ang Tentmaker Evangelist

Sa 95M Pilipino na nabubuhay ngayon, 90% ang nagsasabing sila ay Cristiano. Subalit ako ay naniniwala na ang marami sa kanila ay kulang o kapos sa pang-unawa patungkol sa kabuoan ng pangaral ni Cristo, in general, at patungkol sa Kanyang gospel, in particular. Ito ang dahilan kung bakit isinulat ko ang study guide na ito. Sa araling ito, sasagutin natin ang mga pertinenteng katanungan na bumabalot sa gospel ni Cristo. Subalit, bago ang lahat, dapat nating malaman na bago maging mabuting evangelist ang isang Cristiano, siya ay isa ng matapat na disciple o alagad ni Cristo.

Kaya ang Lifestyle Discipleship course ay pre-requisite ng araling ito. In other words, ang isang effective evangelist ay a) marunong manalangin, b) maalaman sa Bibliya, c) alam ang daan ng kaligtasan, d) marunong isapamuhay ang mga prinsipyo sa buhay na galing sa Sermon on the Mount, e) may sapat na karanasan sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, at f) namumuhay nang hiwalay sa kamunduhan.

May limang apat na bahagi ang aralin na ito. Ang pang-lima ay ang homework.

1 of 12 Ang Gospel at ang Evangelist

2 of 12 Ang mga Papel ng Evangelist

3 of 12 Ang Limang Minutong Gospel Presentation

4 of 12 Ang Tentmaker

5 of 12 Homework Ang Tentmaker Evangelist

Part II Ang Makabuluhang Pakikisalamuha sa Comunidad

Ang Diyos ay mayroong isang pangunahing utos sa ating mga mananampalataya: Mahalin ninyo ang inyong kapwa ng tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Tunay na ang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos ay nasa sa pamamagitan lamang ng pagmamahal sa kapwa. Sinabi ni Jesus sa John 14:15 na kung Siya ay ating minamahal, susundin natin ang Kanyang mga pinag-uutos. Sa Matthew 5:13-14 naman, tinagurian tayo ni Jesus na asin ng lupa at liwanag ng mundo na nangangahulugang mayroon tayong responsibilidad sa ginagalawan nating comunidad. Bilang asin, tayo ay matahimik na nagsisilbing panlaban sa patuloy na pagdausdos sa kabulukan ng ating bayan o kaya naman ay bilang pampalasa sa matabang na pamumuhay. Bilang ilaw naman, tayo ay parang lampara na naglalantad ng kapangitan ng mga gawa ng kadiliman at ng mga bunga nito na pawang bugok. Subalit habang tayo ay nakiki-interact sa ating mga ka-barangay, huwag nating kalimutan na mayroon ding tagubilin ang Diyos patungkol sa pananagutan natin sa ating comunidad: Kung may pagkakautang ka ng buwis, magbayad ka ng buwis; kung respeto ay maglaan ka ng respeto; kung parangal ay maglaan ka ng parangal (Romans 13:7). Kinakailangan nating magpakita ng respeto at parangal sa ating mga elected and appointed government officials at sa mga pamunuang sibico ng comunidad na nais nating maimpluwensyahan at paglingkuran.

May anim na hakbang tayong pag-aaralan tungkol dito. Ang ika-pito ay ang homework:

6 of 12 Magsagawa ng Barangay Profiling

7 of 12 Mag-assess ng mga Pangangailangan

8 of 12 Mag-gather at mag-establish ng Joint Community Leadership

9 of 12 Mag-mobilize ng Barangay

10 of 12 Mag-execute ng Plano

11 of 12 Gumawa ng Periodic Evaluations at Adjustments Kung Kinakailangan

12 of 12 Final Homework

203 – Spiritual Warfare

This module includes discussions on the big picture cosmic war, the enemies of the Christian, the weapons of war and guidelines on engaging the enemy.

The study has four parts and the fifth part is the homework.

1 of 5 Ang Puno’t Dulo ng Pakikibakang Espiritual

2 of 5 Ang mga Kaaway sa Pakikibakang Espiritual

3 of 5 Mga Sandata sa Pakikibakang Espiritual

4 of 5 Mga Gabay sa Pakikibakang Espiritual

5 of 5 Homework sa Pakikibakang Espiritual

Those who complete the homework of these modules and undergo Lambat’s teaching demo program get to be ICT Certified Teachers.

The next step for our students is to start preparing for church leadership:

301 – God and His Revelations

This includes discussion on the Trinity, God’s nature, authority, will and pleasure, and the different ways God progressively revealed Himself (Covenant Theology is briefly discussed here also).

302 – Man and the Effects of Sin

This includes an expanded study on the nature of the original man, the fallen man, the redeemed man and the transformed man. This also includes brief discussion on the psychological and emotional problems caused by the downward pull of sin.

303 – God’s Plan of Salvation

This includes order of decrees regarding salvation (ordo salutis) which is: election, predestination, the fall, redemption, atonement, regeneration, call, justification, sanctification and glorification.

304 – The Kingdom and Church of God

This includes the reign of Christ, the first and last days and the coming age, discussion on the concept of separation but not isolation of the Church, the imageries of the Church, the vision, essence, and purpose of the Church.

305 – The Return of Christ

This includes the anticipation of the second coming of Christ, a bird’s eyeview of Revelation, the 1,000 year reign of Christ and the Final Judgment.

Those who complete the homework of these modules and undergo Lambat’s teaching demo program get to be ICT Certified Leaders or Church Elders.

The next step for our students is to start preparing to be defenders of the Christian faith:

401 – Introduction to Hermeneutics

This includes discussion on the analogy of faith, guidelines on how to understand narratives, wisdom literature, the prophets, the letters and Revelation.

402 – Introduction to Homiletics

This includes instruction of how to prepare a sermon and how to deliver it effectively.

403 – Introduction to Apologetics

This includes discussion on how to give an account of the Christian hope and when not to give one in order to avoid getting caught up in endless debate. This also includes discussion of how to point out the dangers of unbelieving worldviews.

Those who complete the homework of these modules and undergo Lambat’s teaching demo program get to be Ordained Ministers.

Other courses:

501 – Ang Pagkilala Sa Tao, Part I

Knowing Human Nature

Panimula

Naikuwento ni Plato na para kay Socrates wala siyang panahon para pag-usapan ang paksang tulad ng Mythology dahil sa hindi pa nga niya kilala ang kanyang sarili. Samakatuwid, binigyang malaking halaga ni Socrates ang maxim na Know Thyself na naka-inscribe sa forecourt ng Templo ni Apolo sa Delphi, Greece. Kung mahalaga sa isang mapag-isip na di-mananampalatayang philosopher na tulad ni Socrates ang makilala ang tunay ang sarili, di kaya na mas mahalaga dapat para sa ating mga Cristiano ang bagay na ito?

Knowing the nature of man ang main topic ng araling ito. In the process, gagamitin natin ang ating mga matututuhan na parang microscope upang makilala natin ang ating mga sarili. In effect, ang araling ito ay may kasamang self-confrontation na bahagi.

Ang araling ito ay hindi matututuhan ng mabilisan. Kailangan ang madalas na pagbubulay-bulay. Tandaan natin na kapag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, mabuti na ating pinag-iisipan ang hindi lamang sinasabi ng talata kundi pati na rin ang mga kahulugang bumabalot sa sinasabi rito. Halimbawa, sa Romans 12:3 sinasabi ni Apostol Pablo na huwag nating isipin ang sarili natin na mas mataas pa sa nararapat. Ibig sabihin, may tendency tayo na humanga sa sarili. Alam natin na ito ay likas sa tao subalit kinakailangan pa rin ang constant reminder. Nakakalasing kasi ang paghanga sa sarili.

Lagi rin nating isaalaala ang sinasabi sa Jeremiah 17:9 na ang puso ng tao ay ang pinakamapanloko sa lahat ng bagay. Kung hindi tayo mag-iingat sa pag-iisip, napakadali na tayo ay mapaglinlangan ng ating sarili. Kaya dapat nating alamin kung ano ba puso ng tao. Ano ang mga nilalaman nito? Ano ang kaugnayan nito sa ating mga prioridad, preferensya o ugali? Ano ang kaugnayan ng puso ng tao sa kanyang isipan, damdamin o loobin?

May ilang bahagi ang araling ito:

1 of 6 Ang kalikasan ni Adan, ang original man

2 of 6 Ang epekto ng kasalanan sa kalikasan ng fallen man

3 of 6 Ang downward spiral – mental at emotional disorders

4 of 6 Ang epekto ng pagkabuhay muli sa kalikasan ng redeemed man

5 of 6 Ang bakbakan sa loob ng puso ng redeemed man

6 of 6 Paano makikilala ang isang transformed man

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s