Kung ang prayer ang tubig ng kaluluwa, ang Bibliya naman ang pagkain nito. Matapos turuan ang bagong alagad kung paano manalangin ng tama, ipakilala naman siya sa Bibliya. Bahagi ng Great Commission ang pagtuturo ng lahat na ipinag-uutos ni Cristo. Isa lamang ang pinanggagalingan ng mga kautusang ito – ang Bibliya. Kaya mahalaga na tayo ay mag-aral at nang sa ganoon ay makapagturo ng Salita ng Diyos.

Ayon sa Panginoong Jesus, ang lahat ng mga kautusan ng Diyos ay maisabubuod sa isang utos: Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas (Mark 12:30). Ang tanong ay ito: Paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo kilala? At paano mo makikilala ang Diyos kung hindi ka tuturuan tungkol sa Kanyang kalikasan, mga katangian, kalooban at layunin? At paano makapagtuturo ang isang guro kung wala naman siyang nalalaman? At paano siya magiging maalam kung hindi siya mag-aaral? Kaya nga, mahalaga na makilala muna natin ang Diyos bago natin siya kusang-loob na mahalin ng tunay. Kailangan tayong mag-aral ng Kanyang Salita.

Ang pag-aaral ng Bibliya ay nagsisimula sa pagbabasa. Basa. Basa. Basa. Kapag nakahiligan na ang pagbabasa araw-araw, o gabi-gabi, o araw at gabi, susunod na dito ang pagbubulay-bulay ng nabasang mga talata. Reading tapos meditation. Sa meditation part, inuusisa natin ang ating sarili kung nauunawaan ba natin ang ating nabasa? Kung hindi maliwanag, dapat na pag-isipan. Huwag magmamadali sa pagbabasa. Again, kung hindi maliwanag, pag-isipan. Isip. Isip. Isip. Humingi lagi ng tulong sa Banal na Espiritu na liberal na nagbibigay ng pang-unawa sa matiyagang estudyante.

Hindi natin matututuhan ang lahat ng bagay na itinuturo ng Bibliya ibuhos man natin ang ating buong buhay. Subalit ito ay mayroong sapat na karunungan na maibibigay sa atin sa tuwing tayo ay mag-aaral na magkapagsisilbing gabay sa pag-unawa ng kahulugan ng ating buhay. 

Ang Bibliya ay Salita ng Diyos. Sinasabi sa 2 Timothy na lahat ng Scriptura ay hininga ng Diyos at kapakipakinabang para sa pagtuturo, pagbatikos, pagtatama at pagsasanay sa katuwiran upang ang taong makadiyos ay maging ganap sa paggawa ng kabutihan. Ang sinasabi naman sa 2 Peter 1: 20-21 na dapat nating maunawaan na walang propesiya ng Scriptura na nanggaling lamang sa interpretasyon ng propeta. Sapagkat ang propesiya ay di kailanman nagmula sa kalooban ng tao, ngunit mga taong nagsalita para sa Diyos habang sila ay akbay ng Banal na Espiritu.

Advertisements