Manalangin Sa Ngalan ni Cristo

Sa John 14:13 sinabi ni Cristo ang ganito: At gagawin Ko ano man ang inyong hilingin sa Ngalan Ko, upang ang Anak ay makapagbigay kaluwalhatian sa Ama. Maaari kayong humiling ng kahit ano sa Ngalan Ko, at ito ay Aking gagawin. Ang pangakong ito ng Panginoong Jesus ay hindi isang magic formula na parang, “Abra Kadabra.” Ang mga salitang “Sa Ngalan ni Cristo” ay may malalim na kahulugan. Unang-una, taglay ng Pangalan ni Cristo ang Kanyang buong pusong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At ikalawa, ang Kanyang walang reserbasyong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Kanyang Ama na ipagkaloob ang Kanyang mga kahilingan.

Sa John 14:6 sinabi naman ni Cristo na Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan Ko. Kaya tayo ay makalalapit sa Ama, anytime, anywhere sa pamamagitan Niya at wala ng iba.

Buod

Ang pagdarasal ay isang napakahalagang bahagi ng buhay Cristiano at ginagawa sa umaga, tanghali at hanggang gabi; pagkagising, bago kumain, bago matulog. Kung may pagkakataon laging yayain ang bagong alagad ni Cristo na saluhan ka sa mga sandali ng iyong pananalangin.

Ang panalangin ay may taglay na limang bahagi: a) Pagsamba, b) Pasasalamat, c) Pagpapakumbaba, d) Paghingi ng tawad, at e) Paghiling.

Ang mga sangkap ng epektibong panalangin ay: a) May paninindigan, b) Walang kasalanang makahahadlang, c) Walang sawang pagdulog, d) Para rin sa benepisyo ng iba, at e) Ginagawa sa Ngalan ni Cristo.

Advertisements