Manalangin Para sa Benepisyo ng Iba

Sa James 5:13-16 sinasabi ang ganito: Mayroon bang nasa kagipitan? Dapat siyang manalangin. Mayroon bang masaya? Hayaan siyang umawit ng papuri. Mayroon bang may sakit? Dapat niyang tawagin ang mga elders ng iglesya upang siya ay ipanalangin at pahiran ng langis sa Ngalan ng Panginoon. At ang panalanging may pananampalataya ay makapagpapagaling sa may sakit; ibabangon siya ng Panginoon. Kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya nga, ihingi ng tawad ang inyong kasalanan sa isa’t isa at ipanalangin ninyo ang isa’t isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ng matuwid na tao ay makapangyarihan at mabisa.

Sa 1 Timothy 2:1 iginigiit ni Apostol Pablo na ipanalangin natin ang lahat nang namumuno sa bayan upang tayo ay makapamuhay nang mapayapa at matahimik; makadiyos at may kabanalan. Marami ang pangangailangan ng ating kapatiran, mga kaibigan at kababayan. Isang malaking pribelehiyo ang mailapit natin sila at ang kanilang pangangailangan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin.

Sa Philippians 2:4 inuutusan tayo ni Apostol Pablo na huwag nating tingnan ang sarili nating kapakanan kundi ang kapakanan ng iba.

Kapag Miyerkules ng gabi kadalasan dinaraos ng mga kapatiran ang prayer meeting kaya ang tawag sa gawaing ito ay mid-week service. Mahalaga ang gawaing ito sapagkat dito natin naihahayag ang ating mga prayer requests. Dito at sa mga sandaling ito natin naprapractice ang praying for one another. Sa pagkakataong ito madalas napapalakas ng Banal na Espiritu ang kapatiran at madalas na nalalasap ang katugunan sa ating mga kahilingan sa Diyos.

Napakainam na practice ang magworship kapag Sunday morning at magdasal kasama ang kapatiran kapag Miyerkules ng gabi.

Advertisements