Alisin ang Hadlang sa Panalangin

Ang sinasabi sa Psalms 66:18-19 ay ganito: Kung may pinagtatangi akong kasalanan sa aking puso, hindi sana ako pinakinggan ng Panginoon. Subalit dininig Niya ang aking tinig at pinagkaloob Niya ang aking panalangin. Sinabi naman ni Isaias sa bayan ng Israel na ang kanilang kasalanan ang naghiwalay sa kanila sa Diyos at dahil sa kanilang kasalanan kaya ikinubli ng Diyos ang Kanyang mukha upang di sila marinig. Tunay na ang kasalanan ay nagiging hadlang sa ating mga panalangin. Nararapat lamang na iladlad natin ang ating puso’t damdamin sa Diyos at ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan.

Ang kabanalan at kasalanan kailanman ay hindi mapagsasama o mapaghahalo. Para silang tubig at langis. Ang Diyos ay banal at ang tao ay paulit-ulit na nahuhulog sa kasalanan. Kadalasan ay sa using uri ng kasalanan. Halimbawa, mayroon sa ating madaling uminit ang ulo kaya madaling umalsa ang boses. Mayroon sa ating sugarol kaya palaging nauubusan ng pera, kaya palagi na lamang nangungutang. At mayroon din sa ating madaling mabighani sa opposite sex kaya laging nauuwi sa impurity.

Para sa mga walang Cristo sa buhay, wala silang laban sa kasalanan at wala ring remedyo. Kaya wala silang maaasahang sagot sa kanilang mga dasal. Walang power ang kanilang mga dasal. Kung sakali mang nagkaroon ng katuparan ang kanilang hinihiling sa Diyos sa kabila ng kanilang maruming puso, ika nga sa salitang pangkaraniwan, nakachamba o sinuwerte o nagkataon lamang maski isipin pa nila na ang sagot ay galing sa Diyos.

Subalit para sa mga tunay na Cristiano, mayroon tayong kapangyarihang mapagtagumpayan ang mga kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa sapagkat ang Banal na Espiritu ay nananahan sa ating katauhan. Kailangan lamang na huwag tayong susuko maski na madalas na tayo ay natatalo sa laban. At huwag nating kalimutan na kapag tayo ay nahuhulog, taglay natin ang pangako ng Diyos na kung ating aaminin ang ating kasalanan at hihingi tayo ng patawad, Siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa atin at maglilinis ng ating karumihan (1 John 1:9).

Ang tanong ay ito: Ilang beses ka patatawarin ng Diyos sa iyong kasalanan?

Ang sabi sa Romans 5:20 ay ito: . . . habang dumarami ang kasalanan, mas lalo namang dumarami ang biyaya ng Diyos.

Ang pangako ng Diyos sa 1 John 1:9 ay unlimited. Huwag tayong magsawang humingi ng tawad sapagkat ang Diyos ay hindi magsasawang magpatawad.

Kaya, bago ka manalangin, alisin mo ang hadlang sa iyong puso.

Advertisements