Manindigan sa Panalangin

Ang sabi ni Cristo sa Matthew 21:22 ay ganito: Kung ikaw ay mananalig, makakamtan mo ano man ang iyong hilingin sa panalangin. Ang sabi naman ni James ukol sa paghingi ng karunungan kapag dumarating ang mga pagsubok sa buhay ay ganito: Kung may kulang ang sino man ng karunungan, dapat na humingi siya sa Diyos, na nagbibigay nang liberal at walang sisihan, at ito ay ibibigay sa kanya. Subalit kapag siya ay humiling dapat siyang manalig at hindi mag-alinlangan, sapagkat ang taong mapag-alinlangan ay parang alon sa dagat, na napaghahampasan ng hangin. Siya ay di dapat umasa na may makakamtan mula sa Diyos.

Habang lumalago ang ating kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos mas lalo tayong nagiging mapanindigan sa ating panalangin. Sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang liham 5:14 na Ito ang ating compiyansa sa paglapit sa Diyos, na kung ano man ang ating hilingin na sang-ayon sa Kanyang kalooban, pakikinggan Niya tayo. At kung alam nating Siya ay nakikinig, tatanggapin natin ang ano man ating hilingin.

So, para may power ang ating prayer, kailangang mayroon tayong paninindigan.

Advertisements