Isang araw habang nananalangin si Cristo, nakita Siya ng kanyang mga alagad. Hiniling sa Kanya ng mga ito na sila ay turuang manalangin (Luke 11:1-13). Ang sumusunod na tabas o pattern ang laman ng katuruan ni Cristo tungkol sa bagay na ito:

1. Ama namin sa langit. Kilalanin natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Dahil dito, dapat naman nating alamin kung paano tayo naging mga anak ng Diyos.

2. Banal ang Iyong Pangalan. Bigkasin natin ang mga katangian ng Diyos gaya ng Kanyang kabanalan. Marami pang mga katangian ang Diyos na dapat nating bigyang puri tulad ng kapangyarihan, karunungan, kaluwalhatian, at iba pa na maaari nating isama sa bahaging ito ng ating panalangin.

3. Dumating na po sana ang Iyong Kaharian; Nang sa ganoon ang Iyong Kalooban ang sundin dito sa lupa gaya ng sa langit. Hilingin natin ang katuparan ng kalooban ng Diyos para sa ating buhay at sa mundo. Dahil dito, dapat nating alamin ang Kanyang kalooban para sa atin.

4. Bigyan Mo po kami ng makakain sa araw-araw. Hilingin natin ang ating mga pangangailangan; pagkain at iba pa.

5. Patawarin Mo po kami sa aming kasalanan, tulad ng ginagawa naming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Humingi ng tawad sa bawat kasalanan nating nagawa. Isipin din natin na may kalakip ding responsibilidad ang bahaging ito: Ang magpatawad tayo sa nagkasala sa atin.

6. At huwag Mo po kaming dalhin sa pagsubok; kundi’y itawid Mo po kami sa kasamaan. Aminin natin ang ating kahinaan. Isipin natin na wala tayong magagawang mabuti liban na tayo ay Kanyang tulungan laban sa hirap ng buhay at sa mga banta ng diablo.

Kasama sa katuruang ito ang pagsamba, pagpapasalamat, paghiling, paghingi ng tawad at pagpapakumbaba. At pagkatapos, sinabihan ni Cristo ang Kanyang mga alagad na maging mapilit at mapusok sa paghingi sapagkat makaaasa sila na hindi ipagkakait ng Diyos maski na ang Kanyang sariling Espiritu para sa ikabubuti ng kanilang buhay.

Sa Psalms 69:30 sinabi ni Haring David na, Pupurihin ko ang Pangalan ng Diyos sa pag-awit at luluwalhatiin ko Siya sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Sa Psalms 95:2 naman sinasabihan tayo ng ganito: Lumapit tayo sa harapan ng Diyos nang may pagpapasalamat at purihin Siya sa pamamagitan ng musika at pag-awit. At sa Philippians 4:6 ang sabi naman ni Apostol Pablo ay Huwag mabahala sa ano man, subalit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin kalakip ng pagpapasalamat, ihayag mo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Maliwanag na ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng panalangin.

Eto ang tanong ko sa iyo: Sa iyong present prayer life, kasama ba rito ang pagsamba, pagpapasalamat, paghiling, paghingi ng tawad at pagpapakumbaba?

Advertisements