Bilang mga kawal ng Diyos na nakikipaglaban sa mga rulers and principalities of the air, sinasabi sa atin ng Ephesians 6:10-11 na nararapat tayong maging matatag at manghawak sa kapangyarihan ng Panginoon, suot ang full armor ng Diyos upang magpaglabanan ang mga atake ni Satanas. Kinakailangan natin ang full armor ng Diyos para hindi tayo mabuwal pagdating ng bakbakan.

Ang armor ay pangdepensa laban sa mga offensive moves ng mga kaaway. Mula sa verse 14 hanggang 18 ng Ephesians 6 mapag-aalaman ang mga bahagi ng ating armor:

• Belt ng katotohanan – Nasabi natin na ang tanging sandata ni Satanas ay kasinungalingan. Kaya ang tanging pangcontra dito ay katotohanan. Hindi natin malalaman ang kasinungalingan kung hindi natin alam ang katotohanan. Ang totoo ay yaong sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang unang buweltang ginawa ni Cristo nang tuksuhin Siya ng diablo sa ilang ay nagmula sa salita ng Diyos: Ang tao ay hindi lamang mabubuhay sa tinapay kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos.

• Breastplate ng katuwiran – Ang katuwiran ay ang paggawa ng tama. Ang tama ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan alam natin ang kalooban ng Diyos upang malaman natin kung ano ang mali na hindi natin dapat gawin. Kapag tinamaan tayo sa dibdib, malamang na tapos na ang laban. Tama ang pangalawang buweltang ginawa ni Cristo sa ilang. Ginamit niyang muli ang salita ng Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para panlaban sa atake ng diablo: Huwag mong susubukan ang Diyos. Si Cristo ang dapat nating tularan sapagkat sa buhay Niya dito sa mundo, wala Siyang ginawang mali.

• Shield ng pagtitiwala – Ang pagtitiwala natin ay dapat na nasa salita ng Diyos. Ito ang ating sandigan, ang ating pinaninindigan. Sa huli, salita pa rin ng Diyos ang pinambuwelta ni Cristo sa tukso ni Satanas: Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran.

• Helmet ng kaligtasan – Ito ay protection para sa ating ulo o isipan. Kung wala tayong kasiguruhan ng kaligtasan, madali tayong lansihin ni Satanas upang mahilo tayo sa labanan at tuluyang magapi. Dapat na wala tayong alinlangan sa pangakong kaligtasan ni Cristo na hinding-hindi Niya tayo iiwan o itatakwil magpakailan man.

• Sword ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Ang tabak na hawak natin ay ang salita ng Diyos na nagsisilbing pang-defense at pang-offense.

• Ang atin namang mga paa ay offensive weapon din. Dapat naka-condition para sa pagsulong ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo.

• Ang panalangin ang isang pang mabisang offensive weapon natin. (Basahin: Ephesians 6:18; Luke 11:1-13; Matthew 21:22; 1 John 5:14; Psalms 66:18-19; John 14:13; 1 Thessalonians 5:16-18).Wala dapat tayong alinlangan na ang Diyos ay laging handang makinig sa ating panalangin. Hindi Siya kailan man nagiging abala sa ano mang bagay para makaligtaan Niya ang ating panalangin. Mahalaga ang pananalangin para sa atin dahil araw-araw ay nakararanas tayo ng espiritual na pakikibaka. Kaya sinabi sa atin na tayo’y laging maging alerto, manalangin ng lahat ng uri ng panalangin para sa mga hinirang. Tinuruan tayo ng Panginoong Jesus ng tamang pamamaraan ng pananalangin. Dapat na tayo ay maging persistent sa ating pananalangin sapagkat ito’y may mabuting bunga kung saan sinabi na ang sino mang hihingi ay makatatanggap, ang sino mang maghahanap ay makasusumpong at ang sino mang kakatok ay pagbubuksan ng pinto. Siguruhin din nating walang kasalanan na magiging hadlang sa ating pananalangin na magiging sanhi upang hindi tayo tugunin ng Diyos. Nakasaad din na tayo ay dapat manalangin na may pagtitiwala at pag-asa na tutugunin ng Diyos ang ating panalangin ayon sa Kanyang kalooban, sapagkat ipagkakaloob sa atin ang ano mang hilingin natin sa pangalan ni Jesus upang maluwalhati Niya ang Diyos Ama. Sa larangan ng panalangin, kinakailangan na ang mananampalatayang nakikibaka ay aral kay Cristo; siya ay nabubuhay sa walang patid na pagdarasal. Ang kanyang pakikibakang panalangin ay may paninindigan, walang hadlang, at binibigkas sa ngalan ni Cristo.

Advertisements