Sa John 17:18, addressing his Father and referring to us who believe in Him, and sabi ni Cristo ay ganito: Gaya ng pagkasugo Mo sa Akin sa mundo, sila man ay Aking sinusugo sa mundo.

Sa Acts 1:8, ito naman ang sabi Niya sa Kanyang mga disipulo bago Siya umakyat sa langit: Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dinatnan na kayo ng Banal na Espiritu; at kayo ay magiging mga testigo Ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang dulo ng daigdig.

May dalawang uri ng katotohanan ang nalalaman ng isang testigo. Ang una ay ang tinatawag na objective truth. Ang objective truth ay yaong katotohanan na hindi na nangangailangan ng patotoo ng tao. Ang laman ng salita ng Diyos ay objective truth dahilan sa “Ito ay nakasulat.” Objective truths din ang mga pangyayari sa buhay ng nagpapatotoo na obvious sa iba o nasasaksihan nila. Ang subjective truth naman ay yaong nakabase sa eksperyensya ng tao. Na si Jesus ay Anak ng Diyos ayon sa Bibliya ay objective truth. Na Siya ang nagbabago ng aking buhay at nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay subjective truth; na si Cristo nga ang gumagalaw sa aking buhay ay hindi namamalas ng sino pa man.

Tayong mga mananampalataya ay isinugo ni Cristo upang magpatotoo sa katotohanan ng salita ng Diyos na tumutukoy sa Kanya at sa Kanyang mga katuruan at mga ginawa dito sa mundo. Kasama sa gawaing ito ang pagpapatotoo tungkol sa epekto ni Cristo sa ating buhay mula nang Siya ay ating tanggapin bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang pagpapatotoo sa isang taong bukas sa pakikinig ay ginagawa hindi lamang isang beses kundi habang siya ay may panahong makinig.

Ang tatlong bahagi ng panimulang patotoo ay ang mga sumusunod: 1) Ang nakaraan ng nagpapatotoo bago niya nakilala si Cristo ng personal, 2) mga pangyayari na bumabalot sa first meaningful encounter niya with Christ at ang Bible verse o pangako ni Cristo na kanyang pinanghahawakan, 3) ang bagong outlook niya sa buhay o kung paano siya binabago ni Jesus.

Sa pagpapatotoo, ingatan natin ang ating sarili na baka puro subjective truth na lamang ang ating ibinabahagi. Huwag nating kalimutan ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 10:17, Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig; at pagkikinig ng salita ni Cristo.

Advertisements