Sinabi ng Panginoon ito sa ahas,
Dahil sa iyong ginawa, sinumpa ka sa lahat ng hayop, mas lalo pa kaysa anong mang animal sa lupa; susulong ka sa iyong tiyan, gagapang sa kalupaan. At pag-aawayin Ko kayo ng babae, at pati na ang iyong mga supling at kanyang mga supling. Hahampasin ka niya sa ulo, hahampasin mo siya sa sakong.

Matututuhan natin dito na lahat ng ating gagawin ay may katapat na pangyayari. Sabi nga, Actions have consequences. Kaya pala binabalaan tayo ng Proverbs 4:23 ng ganito: Pakabantayan mo ang iyong puso, sapagkat nagmumula rito ang tatahakin ng iyong buhay.

Nasasa puso na ni Satanas na hindi pasakop sa Panginoong Diyos, kaya lahat ng gagawin niya ay pawang contra sa kalooban ng Diyos. Siya ang tinatawag na consummate o ultimate rebel. Ang ating pagrerebelde sa sino mang sumasakop sa atin – magulang, guro, patakaran ng simbahan, batas ng gobyerno, 0 ano pa man – ay ating natutuhan sa diablo. Bagamat binayaan ng Diyos na makapasok ang kasalanan sa sanlibutan, hindi ibig sabihin nito na Siya ang author o may-akda ng kasalanan. Sa puso ni Lucifer nagmula ang kasalanan. Siya ang may-akda nito. Ang kanyang pagrerebelde ay matagumpay niyang naitanim sa puso ng tao.

Matututuhan din natin sa passage na ito ang unang propesiya patungkol sa kaligtasan at sa Mesias na makapagwawalang-kapangyarihan sa kamatayan. Ang kamatayan (na kabayaran ng kasalanan) ang koronang nakaputong sa ulo ni Satanas. Si Jesu-Cristo ang nakatanggal ng koronang ito sa ulo ng diablo at nakapagwalang-kabuluhan sa kapangyarihan ng kamatayan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:55, O, Kamatayan nasaan ang iyong tagumpay, O, kamatayan nasaan ang iyong kamandag?

Ang sabi sa Romans 5:8 ay inilantad ng Diyos ang Kanyang dakilang pagmamahal sa atin nang isugo Niya si Cristo upang mamatay para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Doon sa krus ng Kalbaryo hinampas si Cristo sa sakong. Nawalan Siya ng lakas. Dumanas Siya ng kamatayan dahil sa pagkapasan Niya ng ating mga kasalanan. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, Siya ay nabuhay muli sa ikatlong araw.

At sinabi ng Diyos sa babae,
Patatalasin Ko ang hirap ng iyong pagdadalang-tao, at sa sakit ikaw ay manganganak. At nanaisin mong controlin ang iyong asawa, subalit sasakupin ka niya.

Madalas nararapat paalalahanan ang mga asawang babae sa sumpang ito – na pipilitin nilang controlin ang kanilang asawa. Kaya dito sa ating bansa ay marami ang ander-di-saya. Hari nga si tatay, ngunit si nanay ang alas. At hindi naman nakakatulong sa sitwasyon ang pagiging rebelde ni tatay; kaya ayaw manguna pagdating sa spiritual matters.

Magulo ang tahanang Pinoy. At lalo pang gugulo paglabas ng cute na baby; cute nga pero mas rebelde pa sa magulang. Paglabas pa lang, iiyak na at hindi hihinto hanggat hindi niya nakakamtan ang kanyang gusto. Like parents, like children.

At sinabi ng Diyos sa lalaki,
Dahil sa nakinig ka sa iyong asawa at kumain mula sa puno ng pinagbawal Kong bunga, ang lupa ay sinumpa dahil sa iyo. Sa buong buhay mo, ikaw ay kakahig upang magkaroon ng kabuhayan. Susulpot ang matitinik at nakakakalmot na mga halaman na ang buto ay iyong makakain. Sa iyong pagpapawis makakakain ka hanggang sa bumalik ka sa alabok. Dahil pinorma ka mula sa alabok, sa alabok ka babalik.

Kapag ang asawang babae ang may control ng kaban ng tahanan at siya ay makamundo, malamang na mauuwi sa pagpapakain ng yabang ang kanilang pera. Bili dito, bili doon ang kahihinatnan. Ang ama ng tahanan ang dapat sisihin kapag ganito nga ang sitwasyon. Ang gawain ng Diyos ay hindi man lamang papasok sa kanilang isipan. Contento na sila na magbigay ng sang-daan sa offering plate kapag Linggo. Para sa kanila, natuwa na ang Diyos dahil nagbigay sila. Ginagawa nilang mukhang pera ang Diyos na tulad nila.

May blessing na kalakip ang parusang ito kay Adan. Ito ay ang pangako na mayroon siyang kakainin kapag siya ay mamumuhunan ng pawis. Kaya dapat na huwag nating kalimutan na sa kabila ng ating kasalanan at pagkukulang sa Diyos, naroroon pa rin ang Kanyang biyayang nakalaan para sa atin, na ating matatagpuan kung tayo ay marunong makinig sa Kanyang mga sinasabi.

Advertisements