At tinawag ng Diyos ang tao, Nasaan ka?

At sumagot ang lalaki, Narinig kong lumalakad Ka sa hardin, kaya nagtago ako. Natakot ako dahil ako ay hubad.

Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Ang tanong ng Panginoong Diyos. Kumain ka ba mula sa puno ng pinagbawal Kong bunga?

Ang tugon naman ng lalaki ay, Etong babaing ibinigay Mo sa akin ang nagbigay sa akin ng prutas, kaya kumain ako.

At tapos ay tinanong ng Diyos ang babae, Ano itong ginawa mo?

Pinaglalangan ako ng ahas, ang sagot niya. Kaya ako kumain (Genesis 9-13).

Gusto ko na sanang tumawa pagkabasa ko nito. Kaya lang alam ko rin na magaling at madalas din akong magpasa ng sisi.

Subalit pansinin natin na hindi lang ang babae ang sinisi ng lalaki. Sino ba ang nagbigay sa kanya ng babae? Actually, ang Diyos ang una-unang sinisi ni Adan dahil ang Diyos ang may dala sa kanya kay Eba. Tulad din ng maraming tao na ang Diyos ang sinisisi sa lahat ng mga calamidad at disaster na nangyayari dito sa mundo. Ang tanong nila ay, If God is so good, why is there evil in the world? Actually, hindi tanong yun. Yun ay pag-aakusa na hindi mabuti ang Diyos.

Ang sinagot ni Adan mula sa puso niya ay ito, Kung hindi Mo ako binigyan ng babae, eh disin sana ay hindi ako nagkasala. Kaya, kasalanan Mo kung bakit ako sumuway sa utos Mo.

Hanggang ngayon, di ba ganyan pa rin ang ugali ng mga asawang lalaki. Kapag may nangyaring di kanais-nais sa pamilya, kasalanan siyempre ng babae. Ikaw kasi! Ang madalas na umaatikabong na hiyaw ni tatay.

Sa parte naman ng babae, mayroon din siyang sinimulang pagpapalusot, The devil made me do it! Ang ahas ang may kagagawan!

At hanggang ngayon, hindi pa rin marunong tumanggap ng kani-kanilang personal na responsibilidad ang marami sa ating mga kababayan. Laging kasalanan ng iba. Pati kanilang kahirapan ay sa gobyerno na pinapatong ang sisi.

Bago natin iwan ang yugtong ito sa Bibliya, huwag nating lampasan ang mabuting bahagi ng pangyayaring ito – – ang lumantad na mabuting katangian ng Diyos, ang Kanyang pagkamahinahon. Hindi Niya binulyawan agad ang mga nagkasala at dinikdik ng sisi. Pansinin natin na nagtanong lamang Siya nang nagtanong hanggang lumabas na rin sa bibig ng mga nagkasala ang kanilang pagpapaliwanag.

Hindi naman nagtatanong ang Diyos dahil hindi Niya alam ang sagot. Siyempre, alam ng Diyos ang puno’t dulo at kabuuan ng ano mang pangyayari. Tulad din na alam Niya ang kasuluksulukan ng pinag-iisip ng ating puso. Hindi naman Niya tayo binibimbang sa tuwing may karumihang sumisilip o lumilitaw sa ating puso. Bagkos ay tinanong lamang Niya tayo, Tama ba yang binabalak mong gawin? Hindi ba Aking pinagbabawal ang iyong hinahangad? Paano mo kaya maiiwasan na magkasala?

Kaya, kapag may nangyaring masama o hindi ayon sa ating kagustuhan, huwag sana tayong maninisi agad ng ibang tao. Huminga muna tayo ng malalim at subukang makinig nang taimtim kung may tinatanong ang Diyos sa atin.

Advertisements