Ang unang tanong sa huli nating pag-aaral ay ito: Kailan mamamatay ang kakain ng pinagbawal na prutas?

Ang NASB at KJV ay nagsabing in the day you eat, o sa araw na kumain ka. Ang NIV at NLT ang sabi ay you will surely die, o sigurado kang mamamatay. Ibig sabihin ng Hebrew na yom ay day. Kaya ang NASB at KJV ay literal ang pagka-translate. Ang NIV at NLT ay thought-for-thought o yung tinatawag na dynamic equivalence.

Ang sagot ko ay agad-agad mamamatay kung si Adan man o si Eba ang kumain. Sa aking palagay ang gustong padatingin ng author (Si Moses under supervision of the Holy Spirit) ay ang parusang kamatayan ay magiging swift and sure. Kaya nga may kasabihan na justice delayed is justice denied.

Pero, teka muna, bakit pati si Eba ay nadamay. Di ba si Adan ang pinagsabihan ng Diyos na huwag kumain? Hindi naman si Eba?

Tama. Subalit naunawaan din ni Adan na hindi lamang siya as an individual ang inutusan ng Diyos kundi siya bilang ulo at kinatawan ng sangkatauhan. Kaya nga sinabihan niya si Eba patungkol sa utos ng Diyos na ito. Yun nga lang, tila dinagdagan niya ang salita ng Diyos (huwag hipuin). Kaya hindi na kinailangan na ulitin pa ng Diyos ang Kanyang utos directly kay Eba.

Ang pangalawang tanong ay ito: Kailan namatay si Eba?
Huwag nating kalimutan na may dalawang uri ng kamatayan ang itinuturo ng Bibliya. Ang espirituwal na kamatayan (ang paghiwalay ng Espiritu ng Diyos sa kaluluwa ng tao) at ang pisikal na kamatayan (ang paghiwalay ng kaluluwa ng tao sa kanyang katawan).

Ang agad-agad na pagkamatayan, obviously, ay spiritual death. Nabuhay pa si Adan physically nang 930 years (Genesis 5:3). Malamang na over 900 years old na rin si Eba nang siya ay mamamatay. Masusuma natin na immediate ang spiritual death dahil sa dinamay agad ni Eba si Adan sa kasamaan.

May kasabihan: Misery loves company. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:33 ay bad company corrupts good character. Ang kasalanan ay hindi lamang nagpapahamak, nandadamay pa ito. Ito ang hindi matutuhan ng ating mga kabataan kahit ilang beses nang pagsabihan sila ng kanilang magulang o teacher o pastor.

Ang ikatlong tanong ay: Kailan nakita ang epekto ng kasalanan ni Eba?
Ingat tayo sa pag-analyze ng bahaging ito. Tanong. Naging kapansin-pansin ba kay Adan ang immediate spiritual death na dinanas ni Eba? Ang sagot ay, Hindi. Kasi kung mayroong epektong evident agad, hindi sana kumain si Adan. Walang visual effect. Walang pagbabago si Eba; walang kidlat. Walang audio effect. Walang kulog. Ang espirituwal na kamatayan ay agad-agad subalit ang epekto nito kay Eba ay hindi isang kisap-mata.

Ang ika-apat na tanong ay ito: Kailan namatay si Adan?
Na-establish na natin ito. Spiritually, agad-agad siyang namatay. Physically, nabuhay pa siya nang 930 years.

Ang ika-limang tanong ay: Kailan nakita ang epekto ng kasalanan ni Adan?
Pagkakain ni Eba ng pinagbabawal na prutas, ito ang sabi ng Bibliya: At pagkatapos ay binigyan niya ng ilan ang kanyang asawa, na kasama niya, at siya ay kumain din. Sa sandaling iyon nabuksan ang kanilang mga mata, at dali-dali silang nakaramdam ng kahihiyan sa kanilang pagkahubad. Kaya nagbuo sila ng panakip mula sa mga dahon ng igos (Genesis 6d-7 NLT).

Samakatuwid, ang epekto ng kasalanan na hindi naging kapuna-puna agad kay Eba ay agad-agad namang bumulaga sa mag-asawa. Ano ang paliwanag dito?

Ganito yan, Si Adan ay hinubog ng Diyos mula sa alabok, ngunit si Eba ay hinubog ng Diyos mula kay Adan. So ang material na ginamit ng Diyos kay Adan ang unang naapektuhan ng kasalanan, physically. Ang material na ito ay minana lamang ni Eba, so to speak, at minana nating lahat kay Adan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 5:12 ay ito: Nang nagkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dala ng kasalanan ang kamatayan kaya ang kamatayan ay lumaganap sa lahat dahil ang lahat ay nagkasala.

Kaya ako ay naniniwala na kung hindi kumain si Adan ng bawal na prutas, hindi rin mamamatay physically si Eba, bagamat patay na siya spiritually. Ito ay tunay na di kanais-nais na katayuan – ang buhay ka nga physically pero patay ka naman spiritually; na siyang condisyon ng maraming tao sa mundo. Kaya kinakailangan ang espirtuwal na kapanganakan ayon kay Cristo sa John 3:3.

Ang spiritual death ay unang naranasan ni Eba subalit ang spiritual at physical death, both, ay nagsimula kay Adan. At bilang ulo o ama ng sanlibutan lahat tayo ay apektado sa ginawang pagsuway ni Adan. Masamang genes ang minana nating lahat kay Adan.

Ang ika-anim na tanong ay ito: Bakit kumain ng bawal na prutas si Eba?

Ang akala kasi ni Eba ay hindi siya mamamatay kundi madaragdagan ang kanyang karunugan. Huwag kalimutan na ang lahat ng akala ay mali. Ang nag-aakala ay ang mga naniniwala sa parang totoo. Naniwala si Eba sa ahas.

Ang ika-pitong tanong ay ito: Bakit kumain ng bawal na prutas si Adan?
Nang makita ni Adan na wala naman palang epekto ang pagkain ng bawal na prutas, naniwala siya na nagsasabi ng totoo ang ahas, ibig sabihin, naniwala siya na sinungaling ang Diyos. Ang akala niya ay walang epekto ang pagsuway sa Diyos. Tama ba ang akala niya? Mali.

So, huwag nating kalilimutan na hindi agad-agad evident ang epekto ng kasalanan. Kaya huwag tayong gaya-gaya sa mga napagmamasdan nating mga tao sa mundo na tila baga maliligaya kahit wala si Cristo sa kanilang buhay. Parang totoo lamang ang kaligayahang iyon. Pansamantala lamang at best.

Advertisements