Nang makita ni Eba na ang bunga ng punong pinagbabawal ay masarap kainin at kaaliw-aliw sa mata, at kanais-nais para dagdag karunungan, pumitas siya nang ilan at siya ay kumain. (Genesis 3:6a).

Nang sandaling magkaroon ng pagnanais si Eba sa bungang pinagbabawal dahil ito ay makapagdaragdag ng karunungan ay tapos na ang laban. Ang sabi sa Proverbs 4:23 ay ito: Pinakabantayan mo ang iyong puso sa lahat, sapagkat ito ang nagpapasya ng iyong tatahakin sa buhay. At ang sabi sa James 1: 15 ay kapag nabuo na sa sinapupunan ng puso ang pagnanasang salungat sa kalooban ng Diyos, ito ay manganganak ng kasalanan, at kapag tumanda na ito ay manganganak naman ng kamatayan (paraphrase ko).

Samakatuwid, nang paniwalaan ni Eba si Satanas na ang pinagbabawal na bunga ay makapag-daragdag ng karungan, sa sandaling iyon nabuo sa kanyang puso ang pagnanasa para dito. At ika nga, it’s academic na kung ano ang mangyayari. Kaya pala, ang Diyos ay sa puso ng tao nakatingin (1 Samuel 16:7). Kaya kung ano ang sumapuso mo, iyon ang iyong gagawin. Kaya, tama! Kinakailangan nating pakabantayan ang ating puso at kung ano ang papapasukin natin dito.

At binigyan din niya nang ilan ang kanyang asawa, na kasama niya, at siya ay kumain. (Genesis 3:6b).
Nandoroon pala si Adan sa eksenang iyon. Hindi lang siya kinakausap ng ahas. At hindi naman siya sumabat sa usapan. Dapat sana ay sinigawan niya ang ahas – Hoy, tumigil ka nga sa kasinungalingan mo! Ito ang dapat sanang ginawa ni Adan. Subalit, quiet lang siya. Tulad din ng mga tatay sa ating bansa pagdating na sa mga bagay na espirituwal. Bahala na ang mga nanay. Basta nakapag-entrega na ako ng aking suweldo, tapos na ang papel ko sa pamilya, ang maling paniniwala ng mga ama ng tahanan dito sa atin.

Pagtapos ay napansin nila na sila ay hubad; kaya gumawa sila ng panakip mula sa mga dahon ng igos. (Genesis 3:7).

Mahalaga na maunawaan natin ang sequence of events dito: a)Tinukso ni Satanas si Eba, b) naniwala kay Satanas si Eba, c) nagkaroon ng maling pagnanasa si Eba, d) pumitas siya ng ilang pinagbabawal na bunga, e) kumain si Eba, f) binigyan niya si Adan, na kasama niya, ng pinagbabawal na bunga, g) kumain si Adan, h) nalaman nilang sila ay hubad, i) nagkaroon sila ng hiya kaya gumawa sila ng panakip sa kanilang kahubaran, at j) nagtago sila dahil nalaman nilang magagalit ang Diyos sa kanilang pagsuway sa Kanyang utos.

Tanungin natin ang ating sarili: a) ayon sa Diyos, kailan mamamatay ang kakain ng pinagbawal Niyang prutas? b) kailan namatay si Eba? c) kailan nakita ang epekto ng kasalanan ni Eba? d) kailan namatay si Adan? e) kailan nakita ang epekto ng kasalanan ni Adan? f) bakit kumain ng bawal na prutas si Eba? g) bakit kumain ng bawal na prutas si Adan?

Advertisements