Ang sabi sa Genesis 2:8-9 ay nagtanim ang Diyos ng isang hardin sa silangan, sa Eden, at doon ay inilagay Niya ang tao na Kanyang hinubog. At pinatubo ng Diyos sa lupa ang lahat ng uri ng punong-kahoy – mga puno na kaaliw-aliw sa mata at masarap kainin. At sa gitna ng hardin ay ang puno ng buhat at puno ng kaalamanan ng mabuti at masama.

Ang sabi naman sa Genesis 3:6 ay nang tingnan nga ni Eba na ang bunga ng punong pinagbabawal ay masarap kainin (totoo) at kaaliw-aliw sa mata (totoo), at kanais-nais para dagdag karunungan (parang totoo), pumitas siya nang ilan at siya ay kumain.

Sinabi ni Cristo na ang diablo sa simula’t simula pa ay isa nang mamamatay tao, hindi siya nanghahawak sa katotohanan, dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling, nagsasalita lamang siya sa kanyang inang wika, dahil siya ay sinungaling at ang ama ng kasinungalingan (John 8:44).

Nalaman natin na sa ginawang panunukso ni Satanas kay Eba kasama sa tactica niya ang balutan ng kasinungalingan ang katotohanan; pilipitin ito at palabuin upang ito ay lumitaw na parang totoo. Ang parang totoo ay kasinungalingan pa rin.

Bago simulan ni Satanas ang panunukso at i-apply ang kanyang sinaunang tactica, sisiyasatin muna ni Satanas ang kahinaan ng kanyang pinupuntirya tulad ng ginawa niya sa hardin. Pinag-aaralan niya ang ugali natin at ng mga taong may impluwensya sa atin. Tulad ng ginagawa ngayon ng mga akyat-bahay. Casing ang tawag dito. Inaalam nila ang iyong routine: Anong oras walang tao sa bahay ninyo, saan kayo dumadaan, anong kasalanan ang madalas na tumitisod sa iyo at sa iyong kasambahay, ano ang iyong kinatatakutan, at iba pang mga bagay na may epekto sa inyong buhay.

Kapag alam na ni Satanas ang iyong kahinaan saka lamang siya aatake. Tulad nang ginawa niya sa Hardin ng Eden ginamit din ni Satanas ang kanyang same old tactic nang tuksuin niya si Cristo sa ilang (Matthew 4:1-11). Ito pa rin ang tacticang gagamitin niya sa kanyang panunukso sa iyo at sa akin kahit hindi umubra kay Cristo.

Una, pagdududahin ka niya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ikalawa, susubukan niya ang kakayahan mo sa pagtanda ng salita ng Diyos. At ikatlo, direct attack na – uutusan ka niyang suwayin ang Diyos.

Kaya, ang tanong ko sa inyo ngayon ay ito: Gaano kahalaga ang ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos at ang pagme-memory verse? Obviously, napakahalaga.Subalit, sa totoo lang, sa iyong palagay at karanasan, ilang oras ang ginugugol ng isang normal na Cristiano sa pagbabasa, pag-aaral at pagsasapuso ng salita ng Diyos sa araw-araw? Sa aking palagay, kung dalawang oras sa isang araw, okay na. Pero, kung five minutes a day na devotion ka lang, sisiw ka sa diablo.

Nakalulungkot na ang nalalalaman ng marami sa aking mga nakakasalimuha sa iba’t ibang Christian communities patungkol sa guidelines for victorious Christian living na taglay ng salita ng Diyos ay pawang parang totoo lamang; lalong-lalo na among the youth. Kaya naman walang kaimpluwensya-impluwensya ang Cristianismo sa ugaling Pinoy.

Huwag nating kalilimutan na ang kaillangan lamang para tayo bumigay sa mga tukso ni Satanas ay ang paniwalaan natin ang parang totoo.

Advertisements