Ang sabi ng Diyos kay Adan ay huwag kumain ng ipinagbabawal na bunga sapagkat sa sandaling kumain noon, Patay ka! As usual, sasalungatin ng diablo ang sinabing ito ng Diyos.

Mainam na dahan-dahanin natin ang pagsusuri kung paano umaatake ang diablo sa ginagawa niyang panunukso sa tao sapagkat apektado tayo maski hanggang ngayon. Hindi naman nagpapalit ng strategy at tactica si Satanas. After all, matagal niyang pinag-isipan ito at alam natin kung gaano siya katuso. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:14 ay si Eba ang napaglalangan at unang nagkasala. Hindi si Adan. Subalit ang tunay na pinupuntirya ni Satanas ay, of course, si Adan sapagkat si Adan ang head of the human race.

Pansinin din natin na naghanap muna ang diablo ng kahinaan sa kanyang bibiktimahin. Si Adan ang binigyan ng derechong utos ng Diyos kaya walang pagdududa si Adan kung ano ba talaga ang sinabi ng Diyos sa kanya. Subalit sa kalagayan ni Eba na nilalang ng Diyos bilang katuwang ni Adan, hindi first hand ang pagkaalam niya patungkol sa pinagbawal ng Diyos.

Pakinggan natin ang pag-uusap ng ahas at ni Eba:
Ahas: Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kang kakain ng ano mang bungang-kahoy sa hardin?

Pansinin natin na sinubukan muna ni Satanas kung ano talaga ang alam ni Eba patungkol sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanong: Sinabi ba talaga ng Diyos . . . ? At sa pamamagitan ng pagpapalabo ng salita ng Diyos: . . . na huwag kayong kakain ng ano mang bungang-kahoy sa hardin? Siyempre, alam naman ng diablo na isa lamang clase ng prutas ang ipinagbabawal ng Diyos. Nilalansi lamang niya si Eba.

Eba: Puwede kaming kumain ng prutas sa mga puno ng hardin pero ang sabi ng Diyos ay huwag kumain mula sa puno na nasa gitna ng hardin, at huwag itong hawakan , o mamamatay kami.

Himayin natin ang sagot ni Eba nang malaman natin ang kahinaang taglay niya patungkol sa kaisa-isang utos ng Diyos: a) Puwede kaming kumain ng prutas sa mga puno ng hardin. Tama, b) pero ang sabi ng Diyos ay huwag kumain mula sa puno na nasa gitna ng hardin. Mali! May dalawang puno sa gitna ng hardin ayon sa Genesis 2:9b, ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Bunga lamang sa isa sa dalawang punong ito ang bawal, c)at huwag itong hawakan. Mali na naman. Bawal kumain, hindi bawal humawak, at d) o mamamatay kami. Corek siya doon.

Para ko nang narinig ang bulong ng ahas sa kanyang sarili: Tama ako, may pagkamali-mali ang babaeng ito. Kaya direct attack na: Siguradong hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kumain kayo ng prutas na yaon mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo ay magiging tulad ng Diyos, alam ang mabuti at masama.

Malaman ang mga sinabing ito ng ahas. Himayin din natin:

a) Siguradong hindi kayo mamamatay. With conviction ang pagkasabi ng ahas dahil alam niyang hindi talaga nakatitiyak si Eba sa kung ano ba talaga ang utos ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Satanas ay sigurado siya na sinungaling ang Diyos,

b) Alam ng Diyos na kapag kumain kayo ng prutas na yaon mabubuksan ang inyong mga mata . . . in other words, may tinatago ang Diyos sa inyo. Ang sinasabi niya rito ay hindi dapat pagkatiwalaan ang Diyos,

c) at kayo ay magiging tulad ng Diyos . . . Teka muna, nilikha ng Diyos ang tao na tulad Niya, hindi ba? Ito ang tinatawag na maatikabong na panlilinlang, the great deception! Para bang sinabi mo sa isang anak ng bilyonaryo na magiging mayaman siya kung hindi niya paniniwalaan ang sinabi ng kanyang ama. At

d) alam ang mabuti at masama. Hindi alam ng Diyos ang masama dahil nakagawa na Siya nito. Alam niya ang masama dahil alam Niya ang mabuti, ang nagbibigay kasiyahan sa Kanya at ang kabaligtaran nito ang masama. Subalit ang ginawang panlilinlang ni Satanas ay ang paniwalain ang tao na sa pamamagitan lamang ng paggawa ng masama malalaman kung ano ito.

Nang kumain ang tao ng pinagbabawal na prutas, tunay na sila nga ay namatay. Ang sinabi ng Diyos ang totoo, hindi ang sinabi ng diablo. Subalit, para kay Eba at Adan, huli na ang lahat.

Ang totoo ay yaong sang-ayon sa salita ng Diyos.

Advertisements