Hindi nga lang tahanan ang ipinagkaloob ng Diyos sa tao, Siya ay nagpatubo ng iba’t ibang uri ng bungang-kahoy na nakagigiliw pagmasdan at masarap kainin (Genesis 2:8-9). Naglagay din ang Diyos ng dalawang kakaibang punong-kahoy. Ang isa ay ang puno ng buhay at ang isa ay puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Matapos na pagpalain ng Diyos ang tao sa ganitong paraan, oras na upang turuan Niya ito kung ano ang tama at kung ano ang mali. Binigyan Niya ang tao ng isang utos:

Malaya kang makakakain mula sa ano mang puno maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sa sandaling kumain ka nito, ikaw ay tiyak na mamamatay.

Ang tama ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos – – ang kumain mula sa ano mang punong hindi ipinagbawal. Ang mali ay ang kumain mula sa pinagbawal na puno.
May kasabihan ang mga Americano: Like father, like son. Dahil tayong lahat ay nagmula kay Adan at Eba, si Adan ang ating unang ama at lahat tayo ay sa kanya nagmana. Ang sabi ni David sa Psalm 51:5 ay ito: Talaga namang ako’y makasalanan mula sa pagkasilang, makasalanan mula ng sandaling ako’y nabuo sa sinapupunan ng aking ina. Kaya naman pala ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:23 ay ang lahat ay kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating pinakakalikasan ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Tayo ay nagkakasala sapagkat tayo ay ipinanganak na makasalanan.

Hindi kaila sa inyo ang ugali ng ating mga jeepney drivers. Saan sila nagsasakay at nagbababa ng pasahero? Doon sa bawal. Saan nagtatapon ang karamihan ng basura? Doon sa bawal. Bakit sa dilim tayo madalas gumagawa ng kasalanan? Dahil bawal. Subalit kung ang lahat ay gumagawa ng pinagbabawal, bawal pa ba? Ang sabi ng mga nangungurakot sa gobyerno, hindi na. Kung normal na ang pagsasama na wala nang kasal kasal, bawal pa ba?

Ang sabi sa madla ng mga hinahangaan sa lipunan, okay na. Like father, like son at like mother like daughter. Ang sabi nga, Mana mana lang yan. Kaya huwag kang magtaka.Subalit dahil ang sabi ng Diyos ay kamatayan ang kabayaran ng kasalanan hindi rin naman ako magtataka kung bakit naghihirap ang ating bayan. Napakarami sanang pagpapala ang ating makakamtan subalit nauuwi lamang sa sayang dahil sa hindi natin paggawa ng tama.

Advertisements