Ang sigaw ng bayan ay Transformation. Ang sigaw ng gobierno ay Values Formation. Naniniwala ang lahat ng mga tagapamuno ng bayan sa kaisipan na hanggang hindi nagkakaroon ng values formation, hindi magkakaroon ng isang makabuluhang transformation. Tama! Subalit ang tanong ay ito: Kapag values formation ang pinag-usapan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng values? At kaninong Set of Values ang ituturo sa bayan? Mga values ba ni Socrates, Plato o Aristotle? Mga values ba ng iba’t ibang mga western o eastern philosophers, tulad nila Immanuel Kant o  Confucious?

Ipaliliwanag ng araling ito ang isang comprehensibong plano na pinalolooban ng programa at materiales na kinakailangan para sa makabuluhang transpormasyon – para sa isang matagumpay na pagsusulong ng isang pambansang values formation movement tungo sa pagiging makadiyos, makatao, makabayan at makakalikasang lipunan.

May anim na bahagi ang araling ito:

1 of 6 Panimula

2 of 6 Ang Pagiging Makadiyos

3 of 6 Ang Pagiging Makatao

4 of 6 Ang Pagiging Makabayan

5 of 6 Ang Pagiging Makakalikasan

6 of 6 Homework

Advertisements