Dahil sa kasalanan, sinumpa ng Diyos ang lupa. Tutubo rito ang mga matitinik at nakakakalmot na mga halaman. Pawis ang ipupuhunan ng tao sa pagbubungkal ng lupa upang makapagpasibol ng makakain mula rito. Tunay na malaking trobol itong parusang ito. At least naman, kakain sila. Hindi sila gugutumin kung magsisipag sa pagtatanim.

Subalit dahil pinatay niya ang kanyang kapatid, si Cain ay sinumpa rin ng Diyos. Hindi na siya aani nang sagana mula sa lupa tulad nang dati maski ano pang sipag ang kanyang gawin. Dobol trobol. Para bagang isang mananampalataya na nag-asawa ng hindi Cristiano. Nasira na ang relasyon niya sa Diyos, sigurado pang pagdurusa ang kanyang haharapin. Dobol trobol.

Pansinin natin na ang Diyos ay nakipag-usap kina Adan at Eba nang derecho. Pati na kay Cain, at walang duda pati kay Abel. Subalit nang palayasin si Cain sa lupain ng Eden pinaalis din siya sa presensya ng Diyos.

Dumating ang panahon na hindi na nakipag-usap ng derecho ang Diyos sa tao. Ang sabi sa Hebrews 1:1 ay nakipag-usap ang Diyos sa Kanyang bayan nang maraming beses at sa iba’t ibang paraan noong mga unang araw sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit nitong mga huling araw nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Sa ating panahon, patuloy na nagpapahayag ang Diyos patungkol sa Kanyang kalooban, layunin at mga katangian sa pamamagitan ng Kanyang salita, ang Bibliya.

Ang Bibliya ay parang lupa na puno ng pataba. Marami itong taglay na mga mineral, elemento at mamahaling bato. Ang nagpupuhunan ng pawis sa pag-aaral ng Bibliya ay umaani nang sagana. Hindi gugutumin ang kaluluwa ng isang masipag magbungkal at magmina ng salita ng Diyos kung ang kanyang mga natututuhan ay hahaluan niya ng pananalig. Subalit para sa mga walang tiwala sa salita ng Diyos, maski anong buhos ng pawis ang kanilang gawin, wala silang aanihin.

Hindi pinakinggan ni Cain ang payo ng Diyos. Ang kanyang selos na nauwi sa galit na nauwi sa ngitngit ay nagwakas sa pagpaslang ng kanyang kapatid. Pinalayas siya sa presensya ng Diyos, isinumpa at siya ay naging palaboy sa mundo. Ganito ang kinauuwian ng mga ayaw makinig sa salita ng Diyos. Samantala, ang mga nananalig sa salita ng Diyos ay nagkakaroon ng daan, sa pamamagitan ni Cristo, patungo sa trono ng Kanyang biyaya kung saan sila ay makalalapit ng mayroong kasiguruhan na makakamtan nila mula sa Diyos ang kahabagan at biyaya sa sandali ng kanilang pangangailangan (Romans 5:1-2; Hebrews 416). Dobol blessing.

Ang tanong ay ito:  Ano ba talaga ang gusto mo, dobol trobol sa mundo o dobol blessing kay Cristo? Sino ang iyong tutularan? Si Cain o si Abel?

Advertisements