Magparami kayo at punuin ang mundo! Ito ang kalooban ng Diyos para sa tao. At makalipas ang maraming taon – mula kay Adan at Eba – dumami nga ang bilang ng tao na ibinubukod ng dalawang uri ng value system. Ang lahi ni Seth ay makadiyos. Samakatuwid, ay makatao. Samakatuwid ay makabayan. Samakatuwid ay makakalikasan. Ang lahi ni Cain ay ang kabaliktaran nito.

Fast forward makalipas ang marami pang taon, naghalo na dalawang lahi. Nabura ang makadiyos na value system dahil sa pakikipag-asawahan ng mga lalaking taga Seth Country sa naggagandahang mga dilag ng Cain City. Sabi na nga ba – – huwag mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Matututong sumisid ang ibon sa dagat ng kadiliman subalit hindi makukuhang lumipad ng isda sa himpapawid ng liwanag.

Fast forward makalipas ang marami pang taon, nagkaroon ng gahiganteng mga tao sa balat ng lupa na kinilalang mga super heroes, ang mga Nephilim. Hindi sila anak ng mga babaeng nakipag-sex sa mga demonyo dahil wala namang sex drive ang mga anghel sapagkat hindi naman sila nilikha ng Diyos na may kakayahang mag-reproduce, kaya nga wala silang gender.

Nang panahong iyon, wala nang gawing isipin ang mga tao kundi ang patuloy na paggawa ng puro kabuktutan lamang. Ang kalagayang ito ng sangkatauhan ay matinding ikinalungkot ng Diyos at nagdulot sa Kanya ng dalamhati. Tuloy, binigyang taning ng Diyos ang araw ng mga taong nabubuhay noon – 120 years. Pati mga hayop ay nadamay sa hatol ng galit ng Diyos na ang kinatapusan ay ang paggunaw ng mundo. Lahat ng tao nang panahong iyon ay nangamatay maliban kay Noah at sa kanyang pamilya.

Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan subalit ang Kanyang pasensiya ay may hangganan. Huwag nating isipin na dahil sa maraming mga masasamang loob ang tila baga nakalulusot sa paggawa ng kasalanan ay wala nang pakialam ang Diyos sa ating bansa. Tila baga na pinababayaan Niyang maghari ang mga makapangyarihang politico na patuloy sa kanilang pangungurakot, sa pagpaslang ng mga journalists na naglalantad ng kanilang mga pagnanakaw at pang-aabuso sa kapwa, sa kanilang pandaraya sa elecsyon, sa kanilang patuloy na pagwawalang bahala sa mga ginugutom na mga anak ng mahihirap. Huwag nating isipin na wala nang pakialam ang Diyos sa panggugulo ng mga taxi, jeepney at tricycle drivers sa ating mga lansangan at highways at sa pangongotong ng mga kapulisan. Huwag nating isipin na wala nang pakialam ang Diyos sa mga crimeng nangyayari sa ating paligid tulad ng sex trade, kidnapping, akyat-bahay, lagayan sa mga ahensiya ng gobyerno. Tulad nang nangyari nang panahon ni Noah walang dudang darating ang paghatol ng galit ng Diyos sa ating bansang puno na ng karimlan.

Maliwanag ang mensaheng ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos para sa mga mamamayang Pilipino, maging mananampalataya man o hindi:  Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan; malapit na ang pagbababalik ni Cristo at sa muling paggunaw ng mundo ito; sa pagkakataong ito hindi sa pamamagitan ng tubig kundi ng apoy.

Fast forward tayo ng 120 years mula ngayon. Patay na ang lahat ng mga taong nabubuhay sa taong 2011.

 

Advertisements