Tinawag ng Bibliya si Noah na righteous, matuwid. Si Joseph din na asawa ni Mary ay tinawag ding righteous. Ang tanong ay ito: Ano ba ang ibig sabihin ng Bibliya sa salitang righteous o matuwid?

May dalawang kahulugan ang salitang righteousness sa Bibliya – – ang may kaugnayan sa batas at ang may kaugnayan sa pananalig o faith. Kapag ang pinag-usapan ay ang righteousness na may kaugnayan sa batas, ang sabi ni Jesus ay dapat lampasan ang katuwiran ng mga Pariseo para ka makapasok sa kaharian ng Diyos (Matthew 5:20). Ibig sabihin, wala ka dapat mabaling batas maski isa sa buong buhay mo sapagkat ayon sa James 2:10 ang paglabag sa isang batas ay paglabag sa lahat. Kailangan perfect ka para ka matawag na matuwid; tulad sa isang straight line na walang lihis o liko maski saang bahagi nito. Kasi kung mayroong konti man lamang na baluktot, hindi na puwede tawaging straight line. So, ang unang ibig sabihin ng matuwid na tao ay walang nagagawang pagkakamali – perfect ang record; 100% ang grade sa lahat ng exam mula preschool hanggang college. At kung nagmasteral at doctorate, perfect pa rin. Patungkol dito, ang sabi sa Psalm 14:3 at Romans 3:10 ay walang isang matuwid na tao sa buong mundo. Of cors, hindi kabilang dito si Jesus sapagkat alam natin na hindi Siya nagkasala sa buong buhay Niya dito sa mundo (1 Peter 1:19; 2:22). Matter of fact, hindi kaya ni Cristo na magkasala sapagkat Siya ay Diyos din. Ahhhhh, mayroon palang hindi kayang gawin ng Diyos – – ang magkasala o ang hindi maging matapat sa Kanyang pagkadiyos.

Ang ikalawang kahulugan ng pagiging matuwid o righteous sa Bibliya ay may kinalalaman sa pananampalataya o pananalig sa salita ng Diyos. Ang sabi sa Genesis 15:6 ay nanalig si Abram sa Diyos at ito ay tinumbasang righteousness o pagkamatuwid. Parang arithmetic: 1 + 1 = 2; man’s belief in God’s word = righteousness.

Samakatuwid, si Noah at si Joseph na itinanghal na matuwid ng Bibliya ay matuwid sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya; tulad ni Abraham at ng lahat na nagtitiwala sa salita ng Diyos.

Kapag naunawaan natin ang doctrinang ito, mauunawaan natin ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 5:21:

Ipinutong ng Diyos kay Cristo na hindi nagkasala ang ating mga kasalanan upang ang katuwiran ni Cristo ay maging atin.

Kaya huwag kalimutan at laging ibahagi: Ang pagtitiwala kay Cristo ay katuwiran sa mata ng Diyos. Ito ang ating daan tungo sa Kanyang kaharian.

 

Advertisements