Sa Genesis 3:14, sinabi ng Panginoon ito sa ahas bilang parusa:

Dahil sa iyong ginawa, sinumpa ka sa lahat ng hayop, mas lalo pa kaysa anong mang animal sa lupa; susulong ka sa iyong tiyan, gagapang sa kalupaanAt pag-aawayin Ko kayo ng babae, at pati na ang iyong mga supling at kanyang mga supling. Hahampasin ka niya sa ulo, hahampasin mo siya sa sakong.

Si Eba ang ina ng lahat ng tao at ang diablo ang ama ng lahat ng mga rebelde sa sansinukob. Ang pag-aawayan ng kanilang mga supling ay itinalaga na ng Diyos bilang bahagi ng kanilang parusa.

Kaya, hindi ako nagtataka na maski magkapatid na ay nag-aaway pa, tulad ng ginawang pagpaslang ni Cain kay Abel. Hindi maatim ni Cain na makalamang si Abel sa kanya lalo na sa pabor ng Diyos. Si Cain ay isang rebelde, samantalang si Abel ay isang mananampalataya. Hindi kailan man magkakasundo ang dalawang ito, maliban sa magbago ng ugali ang isa sa kanila.

Dito sa mundo, pangkaraniwang eksena ang nadedemandahang magkapatid dahil sa mana o dahil sa makakamtang tugumpay o kapangyarihan. Ayaw nilang magpalamangan. Maski sa church o ministry, ito ay nangyayari.

Abel at Cain, Jacob at Esau, Moses at Pharaoh, David at Goliath. Hindi ito basta awayan o digmaan kundi may dalawang natatanging panig ang awayang ito – – ang puwersa ng mabuti at puwersa ng masama. Masasabi natin na ang dalawang puwersang ito ay puwersa ng nagbibigay kasiyahan sa Diyos at puwersa ng nagbibigay kasiyahan sa sarili; puwersa ng katotohanan laban sa puwersa ng kasinungalingan; puwersa ng sumusunod sa kalooban ng Diyos laban sa puwersa ng ang sinusunod lamang ang ang sariling kalooban. Good versus Evil, Truth versus Lies, Right versus Wrong. Ang kaharian ng liwanag versus ang kaharian ng kadiliman. Christ versus Anti-Christ.

Mahalaga na maunawaan ang universal thought na ito ng mga mananampalataya ni Cristo. Sa pamamagitan lamang ng karunungang ito mabibigyan ng tamang kahulugan at pagtanggap ang mga Bible verses tulad ng:

a)  Lumayo ka sa mga hindi mananampalataya, at ihiwalay ninyo ang inyong mga sarili sa kanila, ang sabi ng Panginoon. Huwag ninyong hawakan ang kanilang mga maruruming bagay, at kayo ay Aking tatanggapin (2 Corinthians 6:17). Ito ay bahagi ng pakikipagtipan ng Diyos sa Kanyang bayan.

b)  Kayong mga adulterers! Hindi ninyo ba nauunawaan na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. Uulitin ko: Kung nais mong maging kaibigan ng mundo, ginagawa mong kaaway ka ng Diyos (James 4:4).

c)  Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon. Dahil sa mamahalin mo ang isa at ang isa ay iyong kamumuhian; magiging tapat ka sa isa at ang isa ay iyong kasusuklaman. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos at sa Salapi nang sabay (Matthew 6:24). Ang salapi ang panginoon ng mundong ito.

Napakaraming mga mananampalataya ang nanloloko ng sarili. Naniniwala sila na may kaligayahan sa pamamangka sa dalawang ilog. Huwag nating kalimutan na ang ano mang kamunduhan ay kabaligtaran ng kalangitan.

 

 

Advertisements