Marami ang kumakalat na speculasyon patungkol sa mga aliens na naninirahan sa mga ibang planeta sa ibang galaxy. Marami ang mga tinatawag na sightingsng UFOs. Subalit para sa ating mananampalataya, maliwanag na sinasabi ng Bible na si Eve ang ina ng lahat ng may buhay. Maliwanag din na ang tanging mga aliens na nilalang ng Diyos ay ang mga anghel, mga nilalang ng Diyos na hindi Niya kawangis. Kaya kung mayroon mang mga nadi-detect ang Science naother intelligent beings sa ating himpapawid o sa outer space, ang mga ito ay mga anghel o kagagawan lamang ng mga anghel. Ang maglaan ng maraming oras sa pag-uusap ng mga speculasyon ng mga di-manananmpalataya ay hindi mauuwi sa ating kapakinabangan.

Maraming paring Catolico ang nagsasabi na hindi dapat paniwalaan ang kuwento patungkol kay Adan at Eba nang literal. Ang kuwento sa Genesis 2 at 3, sabi nila, ay nagsasalarawan lamang ng mga bagay na espirituwal. Kung sila ay papaniwalaan, maraming mga mahahalagang doctrina ang mauuwi rin sa speculasyon tulad ng sa mga aliens from outer space; mga mahahalagang doctrina tulad ng a) ang simula ng kasalanan, b) ang dahilan kung bakit may kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan, c) ang pangangailangan ng kaligtasan para sa mga nagkasala, at marami pang iba. Subalit maliwanag ang tinuturo ng Bible na ang kasalanan ay pumasok sa pamamagitan ni Adan (Romans 5:12). Maliwanag na sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Genesis 2:17). At kapag ang kaligtasan ng mga nagkasala naman ang pinag-usapan, tunay na maraming propesiya at pagsasalarawan ang ginawa ng Diyos patungkol dito na nakakalat sa buong Bible.

Nagtabas nga si Adan at Eba ng panaklob sa kanilang kahihiyan mula sa mga dahon ng halamanan sa hardin. Subalit ang probisyon ng Diyos para sa kahihiyang ito ay hindi dahon kundi balat ng hayop. At dahil sa balat ng hayop, ang ibig sabihin ay may namatay na hayop para sa probisyong ito ng Diyos sa makasalanang tao; mayroong nagbuwis ng buhay; dumanak ang dugo. Ito ay isa lamang pagsasalarawan sa gagawing sacripisyo ni Cristo sa krus ng Kalbaryo; kaya nga Siya ay tinawag na kordero ng Diyos.

Mayroong dapat tanggaping literal at mayroong dapat unawaing pagsasalarawan ang taglay ng mga salaysay sa Bible. Ang pag-aaral ng mga prinsipyo patungkol sa tamang interpretasyon ng Escriptura ay mahalaga para sa mga alagad ni Cristo.

Ang damit, ating natutuhan, ay panaklob lamang ng ating kahihiyan dahil sa ating kasalanan. Subalit isipin natin kung paano gumastos ng malaking halaga ang mga tao ngayon dito sa mundo para sa panaklob. Ang damit ay nagkaroon na ng bagong simbolo – – hindi panaklob kundi pagpapahiwatig ng kakayahan sa buhay. Status symbol, ika nga. Salamat sa mga fashion designer at sa fashion industry na nagkakamal ng limpak-limpak na salapi dahil sa maling pag-unawa ng pangangailangan ng damit. Hindi mapagkakaila na ang mga mananampalataya ni Cristo ay naging biktima na rin ng mundo ng fashion.

Panahon na upang tayong mga Cristiano ay mag-isip ng tama patungkol sa mga bagay na humahatak sa ating atensyon, panahon at pananalapi.es

Advertisements