Excerpt: Theolohiya Sistematica ©  Conrad Jun Tolosa

Ang Bibliya ang tumitestigo sa kanyang sarili na ang kanyang nilalaman ay katotohanan. Bagamat mga tao ang sumulat nito, gayon pa man, sinisiguro ng Bibliya na ang 39 old testament books at 27 new testament books ay divinely inspired. Nangangahulugan na ang Bibliya ay derechong nagmula sa hininga ng Diyos at ito ay may buhay. Ito ang sabi sa Hebrews 4:12 – – na ang Bibliya ay buhay. Ito ay libro na kagamit-gamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isinulat ng Diyos ang aklat na ito para sa lahat ng tao saan mang dako sa lahat ng panahon. Ang Bibliya ay ang aklat para sa mga buhay, nang sa ganoon ay matutuhan natin ang tungkol sa Diyos, ang Kanyang mga katangian, kalooban, mga layunin at mga plano.

Sinasabi naman sa 2 Timothy 3:16-17 na ang Bibliya ay kapaki-pakinabang sa apat na bagay: a) sa pagtuturo ng katotohanan patungkol sa buhay na makahulugan at makabuluhan, b) pagsaway sa mga tumutuligsa patungkol sa mga katotohanan ng Diyos, c) pagtatama sa mga maling interpretasyon patungkol sa mga katotohanan ng Diyos at d) sa pagsasanay sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Para sa anong kadahilanan? Upang ang tao ng Diyos ay ganap na makasangkapanan para sa mabubuting gawang inilaan sa kanya ayon sa plano ng Diyos sa kanyang buhay.

Ang sabi pa sa Hebrews 4:12 ay ito: Ang Bibliya ay mas matalas pa sa double-edged sword. Ito ay nanunuot sa pag-itan ng ating mga kaso-kasuan; kahit ang kaibuturan ng ating puso’t kaluluwa ay napepenetrate ng salita ng Diyos. Ganoon siya kaaktibo. At sabi pa, it judges the thoughts and attitudes of the heart. Kasi tayo, napaglalalangan natin maski ang ating sarili. Kaya kailangan natin ang Bibliya upang mahusgahan nito ang mga palusot at pandaraya ng ating puso. Sinasang-ayunan naman ng Jeremiah 23:29 ang tindi at lakas ng salita ng Diyos: ‘Hindi ba ang Aking salita ay tulad ng apoy,’ ang sabi ng LORD, ‘at tulad ng martilyo na dumudurog ng bato?’ Walang karumihan na di kayang tunawin ng salita ng Diyos, walang sobrang tigas ng ulo o puso na hindi Niya kayang palambutin at walang paniniwalang mali na hindi nito kayang tibagin.

Sa 2 Peter 1:20-21 ito ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kanyang sarili: Higit sa lahat, kailangan mong maunawaan na walang propesiya ng Scriptura na galing lamang sa interpretasyon ng propeta. Sapagkat walang propesiya na nagmula lamang sa kalooban ng tao, kundi mga taong tagapagsalita ng Diyos at akay ng Banal na Espiritu.

Mahalaga na maunawaan natin na ang Bibliya ay salita ng Diyos na isinulat Niya sa pamamagitan ng mga propeta (at sa New Testament, mga apostol). Isinulat ang Bibliya ng mga 40 different writers sa loob ng 1,000 taon under the strict supervision of the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung hininga ng Diyos na Kanyang salita ay isinulat ng taong kinasangkapan ng Diyos. Kaya matutunghayan natin na taglay ng Bibliya ang iba’t ibang uri ng literatura at iba’t ibang style ng pagsusulat.

Sa John 17:17 naman, sinabi ni Cristo sa Kanyang Ama patungkol sa mga mananampalataya        na, Ihiwalay Mo sila sa pamamagitan ng katotohanan; ang Iyong salita ay katotohanan. Samakatuwid,   ang ginagawang paghihiwalay o pagtatangi ng Diyos upang maging kakaiba ang mga mananampalataya ay ang kanilang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at ang pagsasapamuhay nila ng mga kautusan at gabay na taglay nito. Kaya nga hindi tayo basta naniniwala na alagad ni Cristo ang isang taong paminsan-minsan lamang gumawa ng mabuti o tama. Kailangan na makita ang mga mabubuting gawa sa kanyang ordinaryong pamumumuhay, palagian. Sapagkat sinabi rin ni Cristo na Siya ang Katotohanan (John 14:6), masasabi natin na sa buhay ng taong banal makikita ang Kanyang wangis at ito ang naghihiwalay sa kanya sa karamihan.

Sinasabi naman sa Psalms 119:89 na ang salita ng Diyos ay eternal; ito ay matatag na nakatindig sa kalangitan. Ibig sabihin ang salita ng Diyos ay di pabago-bago gaya ng sa tao. At sa Psalms 119:105 naman, ang sabi ay ito: Ang Iyong salita ay lampara sa aking mga paa at tanglaw sa aking nilalakaran. Hindi tayo maliligaw ng landas kapag ang salita ng Diyos ang gamit nating mapa ng buhay. Ang salita ng Diyos ang makapagbibigay ng direksyon sa atin sa lahat ng sandali. Nararapat lamang na sa tuwing may pangangailangang mag-desisyon, ang salita ng Diyos ang dapat kinukunsulta at hindi ang payo ng kung sinu-sino lamang.

Para sa mga taong magtatanong kung paano ako nakasisiguro na ang Bibliya ay tunay na salita ng Diyos, ang aking sagot ay ito: Kanino pa ako pupunta, ang Bibliya lamang ang naglalaan ng buhay na walang hanggan na kapanipaniwala. At ito naman ang tanong ko: Kung hindi Bibliya, ano? Kung may ipinalit ka sa Bibliya, paano mo malalaman na ito nga ay salita ng Diyos? Sino ang makapagsasabi?

Advertisements