Dalawang katangian ang taglay ng isang magaling na decision maker: karunungan at pagwawari (wisdom and discernment).

Ang karunungan o wisdom ay ang katangiang nagpapaunawa kung paano gamitin ang mga taglay na kaalaman ayon sa kalooban ng Diyos. Samakatuwid, ang isang tao na walang alam tungkol sa kalooban ng Diyos ay hindi makapagpapasiya ng tama sapagkat ang tama ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Maaaring maraming titulo at accomplishments ang isang tao subalit kung siya ay mangmang pagdating sa kalooban ng Diyos, ang hahanga lamang sa kanya ay ang kapwa niya mangmang.

Ang pagwawari naman ay ang katangian na nakapaghuhusga kung ano ang tama o mali at mabuti o masama. Ang mabuti ay yaong nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Ang mapagwaring tao ay taong mapagsuri. At dahil sa hindi lubusang madaling alamin ang kalooban ng Diyos sa bawat situwasyon ng buhay, ang mapagwaring tao ay dumadaan muna sa consultation at deliberation process, bago magdecision.

Samakatuwid, may prosesong dapat sundin sa proper decision making; may limang tanong na dapat mong sagutin.

1.  Ang nais mo bang gawin ay sang-ayon sa salita ng Diyos?  Ipinahayag ng Diyos ang mga katotohanan tungkol sa Kanyang mga katangian, kalooban, kasiyahan, layunin, pamamaraan at mga batas at ordinansa. Ang mga ito ay nakalatag sa Bibliya. Ang unang hakbang ay ang pagconsulta sa Bibliya.

2.  Ang nais mo bang gawin ay puno ng karunungan (wisdom)? Ang bawat prinsipyo o gabay sa buhay na taglay ng mga pangaral ni Cristo ay may tinatawag na practical application. Samakatuwid, ang marunong na tao ay practical. Hindi siya nagsasabing, bahala na ang Diyos. Hindi bukang bibig sa kanya ang God will provide.

3.  Ang nais mo bang isagawa ay sinasang-ayunan ng ilang marurunong na tao? Aminin natin na hindi madaling maunawaan ang maraming bahagi ng salita ng Diyos at ng mga pangaral ni Cristo, kaya nararapat lamang na comunsulta at makipagdeliberate tayo sa mga taong inaakala natin na may taglay na karunungan patungkol sa salita ng Diyos kapag hindi maliwanag sa atin na magiging kasiya-siya sa Diyos ang gusto nating gawin sa pamamaraang ating iniisip. Ang taong mapagkumbaba ay hindi nahihiyang dumaan sa consultation at deliberation process.

4.  May bukas bang pinto ng oportunidad upang maisagawa ang bagay na nais mong gawin?  Mapagwawari natin ang ating mga options kung paplanuhin muna natin ang nais nating gawin bago natin gawin. Kadalasan, palpak ang decision dahil hindi pinag-isipang mabuti; hindi pinagplanuhan nang maayos. May tatlong tanong ang dapat sagutin sa planning process: Ano? Paano? Magkano? Yaong ano, sang-ayon ba sa salita ng Diyos, puno ba ng karunungan at sinasang-ayunan ba ng ilang marurunong na tao? Yaong paano, sang-ayon ba sa pamamaraan ng Diyos? Yaong magkano, kaya ba ng bulsa? Kung kinakailangan pang ipangutang (maliban sa business loan o mortgage loan), huwag mo nang ituloy. Kung puwersado, huwag mong ituloy. Ang iyong iniisip gawin ay wala sa kalooban ng Diyos.

5.  Mayroon ka bang kapayapaan sa puso?  Matapos mong saliksikin ang Bibliya, matapos kang sang-ayunan ng ilang marurunong na tao na magbibigay kasiyahan sa Diyos ang iyong balak gawin at matapos mong matanaw ang bukas na pintuan ng oportunidad, mayroon ka dapat taglay na kapayapaan. Kung wala, kinakailangan mong simulan muli ang proseso. Huwag na huwag magmadali sa pagdidisisyon. Ang kapayapaan ng puso ay nanggagaling din sa Diyos at ito ay sapat upang masimulan natin ang nais nating gawin with a step of faith.

Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang pinakamatibay na ebidensya ng ating pagmamahal sa Kanya. Madali nating isipin at sabihin na mahal natin ang Diyos, subalit ang sumunod sa Kanyang mga pinag-uutos ang mahirap gawin. Marami ang matagal na sa pananampalataya subalit hindi pa nakababatid ng kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay; ng kanilang calling.

Mahalaga rin na malaman natin ang calling ng Lord sa pangkalahatang iglesya at ang mga gifts na pinagkakaloob Niya sa mga mananampalataya para sa pagpapatupad ng universal calling na ito.

Ang universal church ng Lord ay may takdang gawain:

1)      Ibunyag ang mabuting balita ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagaitan ng Kanyang Anak na si Jesus sa buong mundo (Mark 16:15),

2)     gumawa ng Kanyang mga disipulo, bautismuhan sila at ituro sa kanila ang lahat ng Kanyang pinag-uutos (Matthew 28:19-20),

3)     bilang asin ng lupa, pigilan ang pagkabulok ng lipunan (Matthew 5:13), at

4)    bilang ilaw ng sanlibutan, ipahayag ang totoo (yaong sang-ayon sa salita ng Diyos, mabuti (yaong nagbibigay kasiyahan sa Diyos) at tama (yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos), at isakatuparan ang mga mabubuting gawa na itinalaga ng Diyos para sa ating buhay (Matthew 5:14-16; Ephesians 2:10).

Ang mga individual gifts naman na pinagkakaloob ng Diyos sa mga mananampalataya para sa pagpapatupad ng universal calling ay nahahati sa tatlong categorya – a) para sa body ministry, b) para sa pagpapatunay ng pagkilos ng espiritu at kapangyarihan ng Diyos sa iglesya, at c) para sa ikalalago ng kaalamanan at pagsasagawa ng totoo, mabuti at tama.

Ephesians4:11-12 1 Corinthians 12 Romans 12:6-8
Apostles Wisdom Prophecy
Prophets Knowledge Service
Evangelists Faith Teaching
Pastor-teachers Healing Encouragement
  Miracles Giving
  Prophecy Leadership
  Distinguishing between spirits Mercy
  Tongues  
  Interpretation of tongues  

Mapagtatanto natin na hindi niloob ng Diyos na ang lahat ay maging evangelists o teachers o leaders. Ang iba ay may maraming kaloob at ang iba naman ay maaaring isa lamang. Kahit ano pa man, ipinauunawa sa atin na ang kaloob sa bawat isang believer ay mahalaga para sa pagpapalago at pagpapalakas ng buong katawan ni Cristo, at hindi para sa sariling kapakinabangan.

Ang mga may kaloob na nasa Ephesians column ay ginagamit sa body ministry. Ang mga apostles ay para simulan ang propagation ng Christian faith hanggang hindi pa nabubuo ang New Testament. Ang mga prophets ang ginamit ng Diyos upang maihayag ang mga pangyayari sa mga huling araw at sila ang nagbibigay babala laban sa masama at maling clase ng pamumuhay bilang mga mananampalatay. Ang mga evangelists ang mga preachers of the gospel at ang mga pastor-teachers ay ang mga guro ng salita ng Diyos. Ang mga manggagawang ito ay para sa kapakinabangan ng mga believers everywhere for all times. Ang mga gifts naman sa Corinthians column ay pagpapatunay sa presensya ng Banal na Espiritu at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng tao upang siya ay maging kapani-paniwalang alagad ni Cristo. Sa ating panahon, ang nagpapatunay sa totoong alagad ni Cristo ay ang kanyang tamang kaalaman sa salita ng Diyos at magandang patotoo ng kanyang paglakad sa mabubuting gawa. Ang mga gifts naman sa Romans column ay ang mga practical na kaloob na nagpapalago sa buhay ng Cristiano upang siya ay maging matatag at mabunga. Dito sa column na ito dapat mag-conscentrate ang mananampalataya habang inaalam niya ang calling ng Diyos sa kanyang buhay.

Matatanto ang calling ng isang believer sa pag-observe ng dalawang bagay sa kanyang buhay: Una, sa kung saan siya mahusay. Sa pagtuturo ba? Sa pag-awit ba? Sa pakikihalobilo ba? Ikalawa, sa kung saan siya matiyaga. Sa pag-aaral ba? Sa pakikinig ba? Sa pagtratrabaho ba? Sa gawaing-bahay ba? Kailangang maingat din ang pagmamasid na gagawin para sa pagdedetermina nggift ng isang beleiver. Huwag magkamali na bigyang kahulugan na ang hilig aygiftedness. Maraming mahilig kumanta subalit hanggang hilig na lamang. Maaaring gustong maging teacher ng isang believer subalit hindi mo naman makitaan ng tiyaga sa pag-aaral. Kadalasan ang pagnanasa na hangaan ng mga kasamahan ang nagtutulak sa pagkilos ng isang tao, kaya ginugusto niyang gawin ang isang bagay na hindi naman niya kayang paghusayan. Hindi agad-agad naoobserbahan ang giftedness ng isang believer. It takes time and patience. Ang giftedness, kahit kaloob, ay pinanganganak ng sacrifice. Sipag at tiyaga ang nagpapatunay sa calling ng isang believer. Ito ay kanya nang ginagawa maski walang pilitan o walang bayad. Ang calling ay ginagawa bago kahiligan. Ang calling ay para ring bunga. Hindi dapat pitasin kapag hindi pa hinog. Kapag ito ay ginagawa na ng buong puso, may kasiyahan at kahusayan, at ito ay nakatutulong sa pag-fulfill ng universal calling ng iglesya; sa panahong ito maaari nang recognize-in na giftedness at calling ng mga namumuno ng iglesya.

Ang mga pastor ay dapat na maging mapagmasid sa buhay ng kanilang kawan. Karaniwan, sila ang ginagamit ng Panginoon upang tulungan ang tupa ni Cristo na mapagtanto niya ang kanyang giftedness at calling. Subalit hindi lamang ang pastor ang maaasahang makatulong sa isang believer tungkol sa bagay na ito. Maging mga ibang elders, deacons, kamag-anak at kaibigan ay makatutulong sa kanya na maipasa niya ang 5-question method ng decision making kung ang hinaharap niya para tugunin ang kanyang calling ay pagbabago sa takbo ng kanyang buhay.

Advertisements