Ang sabi ni Cristo sa Matthew 7:13-14 ay ito: Pumasok ka sa makipot na pasukan. Dahil ang pasukan ay maluwang at ang daan ay maaluan tungo sa kapahamakan, at ang mga nakasusumpong dito ay napakarami. Ang pasukan ay makipot at ang daan ay mahirap tungo sa buhay, at ang mga nakasusumpong dito ay kakaunti.

Ang hamon sa ating mga manggagawa ng Diyos ay ang mahimok ang mga makamundong tupa na manatiling maglakbay sa makipot na daan.

Ang tinataguriang bayang hinirang ng Diyos sa Bibliya ay tinatawag ding remnant. Kung baga sila ay parang retaso lamang ng malalapad at mahahabang tela. Walo lamang ang naligtas nang dumating ang malaking baha; ang sambahayan ni Noah (Genesis 7:13). Nang tinawag ng Diyos si Abraham mula sa Mesopotamia, ang pinasama lamang Niya ay ang kanyang sambahayan (Genesis 12:1). Nang nagtungo si Jacob sa Egypt upang makaiwas sa taggutom, ang buong angkan niya ay may bilang na 70 lamang (Genesis 46:27). Mula sa mga daang libong kalalakihan, ang nakapasok lamang sa angkan ni Jacob pabalik sa Promised Land mula sa pagkakabihag sa Egypt matapos ang napakahabang panahon at maraming henerasyon ay yaon lamang mga 19 years old and younger, sa pangunguna nila Joshua at Caleb (Numbers 32:11). At maging ang mga bumalik sa Jerusalem matapos ang mahabang panahong pagkaka-exile sa Babylonia ay retaso lamang (Ezra 8). Ang punto rito ay ito: Kumpara sa bilyon-bilyong mga tao na nabubuhay sa kasalukuyan dito sa mundo, ang mga hinirang ng Diyos ay parang retaso lamang ng iba’t ibang lahi ng sanlibutan. Ang mga kabilang sa retasong ito ay ang tinutukoy ni Cristo na makasusumpong ng makipot na daan tungo sa buhay.

Bawat buhay ay may kasaysayan, sabi ni Rico Puno. Sa totoo lang, ang bawat buhay ay binubuo ng maraming yugto ng iisang kasaysayan. Ang bawat kasaysayan ay natatangi. Oo nga, ang lahat ng buhay ay may parehong simula, subalit magkaiba ang kanilang katapusan. Ang hantungan ay nakasalalay sa pagpili ng daang tatahakin sa lakbayin ng buhay. May lakbayin na ang hantungan ay eternal life. Mayroon namang ang kauuwian ay kamatayan. Bagamat magkatabi ang dalawang daan, magkaiba ang kanilang direcsyon. Ang isa ay pataas, ang kabila ay pababa. Pa-opposite direction ang kanilang destinasyon. Habang ang isa ay papalapit nang papalapit sa langit, ang kabila ay padaus-os nang padaus-os puntang impiyerno.

Ang sabi ni Cristo sa John 10:27 ay ito: Nadirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig, at kilala Ko sila, at sila ay sumusunod sa Akin.

Habang naglalakbay ang mga alagad ni Cristo sa makipot na daan, pumupunta Siya sa maluwang na daan upang hanapin ang mga tupa na naligaw ng landas at kinatatagpo nila ang mga ito. Gamit ang mga pangako ni Cristo na taglay ng Bibliya, tinatawag nila ang mga tupang ligaw: Lumapit kayo at tanggapin ninyo ang salita ni Cristo at sumunod kayo sa Kanya. Ang danger dito ay ang madala ang mga alagad na ito sa takbo at mga pamamaraan ng mundo at mas grabe pa, sa lifestyle o cultura ng mga manlalakbay sa maluwang na daan. May mga demonyo na hindi lamang mga master deceivers kundi mga master counterfeiters pa. Nakapaloob sa maluwang na daan ay maraming counterfeit na makipot na daan, kung saan may huwad na retasong naglalakbay doon.

Kaya ang payo ko sa inyo aking mga kamanggagawa ay ito: Kailangan nating lahat ang reality check every now and then. Examine-in natin na baka makamundo na ang methodolohiya ng ating evangelism at discipleship program, baka ang lifestyle natin mismo ay worldly, o mas mabigat, baka kung anong Daan na ang ating nilalakaran.

Kailangang wise and discerning tayo at all times. Tandaan natin, maski retaso lamang ang ating congregasyon, okay lang. Maski house church lang tayo. Okay lang. Praise the Lord.

Advertisements