Sa Matthew 7:7 sinabi na Panginoong Jesus ang ganito: Hingin mo, at ito ay ibibigay sa iyo; hanapin mo at ito ay iyong makikita; kumatok ka, at ito ay bubuksan para sa iyo.

Napakaganda. Subalit, marami ang hindi nakauunawa ng mga pangakong ito ng Diyos. Dahil ba sa ito ay matalinghaga? Dahil ba sa ito ay isang palaisipan lamang na maraming ibig sabihin depende sa panahon o sa cultura?

Ang mga pangakong ito ay parang tatlong linya na nagkatagpo upang bumuo ng isang tatsulok. Tulad ng tatsulok ng totoo, mabuti at tama. Ang susi sa pag-unawa ng talatang ito ay ang pagkaintindi kung ano ang totoo, mabuti at tama.

Sa module na Pananaw Sa Buhay At Mundo ng Philippine Biblical Worldview Institute tinuturo ang definition ng tatsulok na ito: 1) ang totoo ay yaong sang-ayon sa salita ng Diyos, 2) ang mabuti ay yaong nagbibigay kasiyahan sa Diyos, at 3) ang tama ay yaong sang-ayon sa kalooban ng Diyos.

Samakatuwid, nararapat na malaman natin ang totoo, mabuti at tama na bumabalot sa mga pangakong ito ni Cristo.

Maraming paliwanag ang iminumungkahi ng maraming so-called Bible scholars. May kanya-kanyang Bible scholars ang bawat denominasyon o secta sa ilalim ng tinataguriang Cristianismo.

Ang tanong ay ito: Paano natin malalaman ang tamang interpretasyon nitong ating pinag-aaralang talata?

Ang isang matinding pagkakamali na madalas ginagawa ng mga interpreters na Bible ay ang pagpapaliwanag ng iba’t ibang bahagi ng Banal na Kasulatan ayon sa kani-kanilang palagay o kuro-kuro lamang. Huwag na huwag nating kalilimutan ang dapat panghawakang Rule of Faith o Analogy of Faith – – Hayaang ang Scripture ang mag-interpret ng Scripture. Ang batas na ito ay ating susundin sa pag-unawa ng kahulugan ng mga pangako ni Cristo na taglay sa Matthew 7:7.

Kaya, dadako tayo sa ibang bahagi ng Bible, una, patungkol sa katotohanan. Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa katotohanan na may kabuluhan sa ating pagsasaliksik? Tunghayan natin ang mga sumusunod:

1. Ang sabi ni Jesus sa Kanyang Ama sa John 17:17 patungkol sa kanyang mga alagad: Ihiwalay mo sila sa pamamagitan ng Iyong katotohanan: ang Iyong salita ay katotohanan.

2. Ang sabi ni Apostle John sa kanyang gospel sa 1:17: Ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ni Moses, subalit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesu Cristo

3. Ang sabi ni Jesus sa John 14:6 patungkol sa Kanyang sarili: Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: walang taong makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan Ko.

4. Ang sabi ni Jesus sa John 8:31-32 sa mga Hudyong nananalig sa Kanya: Kung magpapatuloy kayo sa Aking salita, tunay ngang kayo ay Aking mga disipulo; at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.

5. Ang sabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo patungkol sa Banal na Espiritu sa John 16:13: Kaya naman na kapag Siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, gagabayan Niya kayo sa lahat ng katotohanan . . .

Marami pang sinasabi ang Bibliya patungkol sa katotohanan, subalit sapat na muna ang mga talatang ito upang datingin natin ang conclusyon na ang katotohanan ay nasa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Malalaman ang katotohanan sa pamamagitan ng Scriptura na bibigyang linaw sa ating puso’t isipan ng Holy Spirit. Hindi kailanman sasalungatin ng Holy Spirit ang Word of God.

Ngayon, handa na nating talakayin ang unang bahagi ng mga pangako ni Cristo na taglay ng Matthew 7:7.

  1. Hingin mo, at ito ay ibibigay sa iyo. Tanong: Ibig sabihin ba ni Jesus na maski ano ang ating hilingin ay ibibigay Niya? Eh, kung yung hinihiling natin ay makasasama sa atin, ibibigay pa rin ba Niya?

Halimbawa: Si Mario ay nakarinig ng tsismis na baka siya ay matanggal sa trabaho. Dali-dali siyang pumunta sa kapilya at hinanap si Pastor upang siya ay ipag-pray na huwag masisante. Nag-pray naman si Pastor na huwag mawalan ng trabaho si Mario. Lingid sa kaalaman ni Pastor, si Mario ay isang serial late-comer at kadalasan ay palpak ang trabaho.

Tanong. Ipagkakaloob ba ng Diyos ang prayer ni Pastor para kay Mario? Hindi, dahil ito ay hindi magiging makatarungan; ang Diyos ay makatarungan. Ang katamaran at kapabayaan ay hindi ginagantimpalaan ng Diyos. Kung hindi man matanggal sa trabaho si Mario, ito ay hindi bunga ng katapatan ng Diyos at sagot sa panalangin ni Pastor, kundi dahilan sa ibang bagay.

Kung sakali naman na naisipan ni Pastor na usisain si Mario at napag-alaman niya na ito ay serial late-comer at pabaya sa trabaho. Tuloy, ang prayer niya ay naging ganito: Lord, bigyan Mo po si Mario ng biyaya upang maging masipag gumising nang maaga at biyaya upang maging maingat sa pagtratrabaho. Sasagutin ba ng Diyos ang prayer na ito? Yes, sapagkat ang Diyos ay mahabagin at handang tumulong sa Kanyang mga anak. Subalit, hindi ibig sabihin nito ay biglang bago si Mario. Tandaan natin na tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng freedom of choice. Bagamat available ang biyaya ng Diyos tungkol sa kanyang problema sa trabaho, na kay Mario pa rin ang desisyon na magbago. Kung hindi nanaisin ni Mario na magbago, malamang na mawalan nga siya ng trabaho kahit ipinagkaloob na ng Diyos ang kahilingan ni Pastor.

Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga disipulo sa John 14:13 na kung ano man ang hilingin nila sa Kanyang pangalan, gagawin Niya, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak.

Dinalangin ni Manny Pacquiao sa ngalan ni Cristo na manalo si Jessica Sanchez sa American Idol season 11. Subalit runner-up ang natamo ng mahusay na mang-aawit na may dugong Pinoy. Ano ang nangyari? Bakit hindi ginawa ni Cristo ang pinagagawa sa Kanya ni Manny?

Again, sa matter of interpretation ng Scripture, huwag nating kalilimutan ang context. Ang pangakong ito sa John 14:13 ay may kinalalaman sa gawain ni Jesus at sa pagiging isa nila ng Ama. Ang pangakong ito ay hindi parang credit card na pwede ka na lang charge nang charge without thinking of consequences.

Ang sabi ni Apostle John sa 1 John 5:14-15 patungkol sa paghiling kay Cristo ay ito: Ito ang compyansya meron tayo sa Kanya, na, kung hihingi tayo nang maski ano na naaayon sa Kanyang kalooban, naririnig Niya tayo. At kung alam natin na tayo ay Kanyang naririnig, ano man ang hingin natin, alam natin na tanggap na natin ang mga petisyon na ninanais natin sa Kanya.

Pansining mabuti ang katagang – naaayon sa Kanyang kalooban. In other words, huwag mong asahan na diringgin ni Jesus ang mga kahilingan mong salungat sa Kanyang kalooban. Tulad nang darating na lamang sa iyo ang iyong tinapay sa araw-araw kahit hindi ka bumangon sa iyong pagkagupiling. Huwag nating kalimutan ang kalooban ng Diyos sa bagay na ito, kung ayaw mong magtrabaho, hindi ka dapat pakainin (2 Thessalonians 3:10).

At, sa palagay ko, marami rin ang nag-pray in Jesus name na manalo si Philip Philips. Isa pa, sa palagay ko rin, hindi naman interesado ang Panginoon sa American Idol. Dapat malaman na ni Manny na bago mag-claim ng ano man in Jesus name, dapat alam muna ang kalooban ng Diyos tungkol sa bagay na iyon at kung ano ang magbibigay kasiyahan sa Kanya at hindi sa tao lamang.

  1. Hanapin mo at ito ay iyong makikita.  Again, alamin natin ang context bago tayo mag-interpret.

Ang talatang ito na ating pinag-aaralan ay nakapaloob sa teaching ni Cristo commonly known as The Sermon on the Mount na nagsisimula sa Matthew 5:1 at nagtatapos sa 7:27. Ang sermong ito ay matatawag nating mga gabay sa buhay disipulo. Kung tinatanggap mo na ikaw ay isang alagad ni Cristo, mahalaga na mamaster mo ang buong bahaging ito ng Matthew. Ang pinakacentro ng sermong ito ay matatagpuan sa 6:33 – Hanapin mo muna ang Kanyang  kaharian at ang Kanyang katuwiran . . . Samakatuwid, ang bagay na dapat nating isaala-ala bago pa man tayo mag-isip at pagkatapos ay gumawa ng kung ano ay ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran ng Diyos.

Natural sa tao ang maghanap ng kasiguruhan na makakamtan niya ang lahat ng kanyang mga pangangailangan at naisin. Dahil dito ang kanyang mga mata ay natural na tutuon sa salapi na sa kanyang paniniwala ay ang magdudulot ng kasiguruhang ito. Subalit ito ay malaking pagkakamali. Alam ito ng Panginoong Jesus kaya pinangaral Niya sa pamamagitan ng parables na ang tanging prioridad dapat ng Kanyang mga alagad ay ang hanapin muna ang kaharian ng Diyos (Matthew 13:44-45). Kapag natagpuan natin ang kaharian ng Diyos matatagpuan din natin ang tatsulok ng totoo, tama at mabuti. Binabalaan din Niya tayo na hindi natin kayang makapaglilingkod sa dalawang panginoon. Kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos, tiyak na tayo ay maglilingkod sa Salapi (6:24).

Marami ang nakatutok sa paghahanap ng salapi. Lahat ng klaseng pleasure, kapangyarihan at katanyagan ang mabibili ng salapi. Ang mga ito ay hindi dapat prioridad ng mga nais sumunod sa nilalakaran ni Cristo na matuwid at makipot na daan. Binalaan niya ang mga tao noon, at binabalaan Niya tayo ngayon na magiging napakahirap na matagpuan pa ng mga mayayaman ang kaharian ng Diyos (Matthew 19:24).

Makasisiguro tayo na matatagpuan natin ang ating hinahanap kapag ang ating hinahanap ay ang kaharian ni Cristo.

  1. Kumatok ka, at ito ay bubuksan para sa iyo. Saan nga ba kakatok kundi sa pinto. Ang sabi ni Jeus sa John 10:9 ay ito: Ako ang pinto; kung sino man ang pumasok sa pamamagitan Ko, siya y maliligtas, at maglalabas –masok at makatatagpo ng pastulan. Maliwanag na ang pintuan ng langit ay si Jesus; at sa langit ay walang pangangailangan. Walang kakatok sa pintong ito na itataboy (John 6:37).

Napakasarap isipin na sa dulo ng ating paglalakbay sa matuwid at makipot na daan ay may naghihintay – walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya ang pintuan ng langit; from beginning to end.

Anytime na gusto nating lumago ang ating kaalaman patungkol sa totoo, mabuti at tama, kailangan lang nating humingi sa Diyos, hanapin sa Kanyang salita, at pumasok sa Kanyang kaharian sa pamamagitan ni Jesus.

Ang na kay Cristo ay nasa kaharian ng Diyos kung saan naghahari ang katotohanan, kabutihan at katuwiran. Para sa mga pinaghaharian ng totoo, mabuti at tama, marami ang mga pangakong natatangi ang Haring Cristo para sa kanila; hindi lamang ang Matthew 7:7.

Advertisements